6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 17.03.2021

POZVÁNKA
Dňa 17.03.2021 sa uskutoční 12. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktorá sa s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu uskutoční formou písomného hlasovania s týmto programom:

  • Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku 2. vlny pandémie COVID-19.

Podmienky hlasovania

  • Materiály na rokovanie boli sprístupnené členom komisie v úložisku materiálov dňa 15.03.2021.
  • Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení je možné podať na mailové adresy členov komisie do 16.03.2021 do 15.00 hod.
  • Ak zo strany členov komisie nebudú podané žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpi sa k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch uznesení tak, ako boli predložené. Časový interval je 17.03.2021, v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.
  • Ak zo strany členov komisie budú podané pozmeňujúce návrhy, pristúpi sa k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch → 17.03.2021, v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod., podľa usmernení tajomníka komisie.
  • O pozmeňovacích návrhoch sa hlasuje o každom osobitne v poradí, a akom boli podané. Ak bude prijatý pozmeňovací návrh podaný prvý v poradí, o ďalších sa už nehlasuje, ďalej sa hlasuje potom o uznesení, v ktorom bude zohľadnený prijatý pozmeňujúci návrh.

Členovia komisie hlasujú o danom bode programu takto:
K bodu programu vyjadrením slovom ZA/ PROTI/ ZDRŽAL SA HLASOVANIA.


 

 


Dátum zverejnenia: 18.03.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00