3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 18.05.2020

Pozvánka

Dňa 18.05.2020 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 8. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktoré sa uskutoční na vo veľkej zasadačke na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe pozemku reg. „C“ parc. č. 19/3 a 20/3, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 9 m2 Matúšovi Kočalkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3058/135 vo výmere 102 m2 Ľudovítovi Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na nájom nebytového priestoru – kancelárie č. 237 v Dome kultúry dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava vo výmere 13 m2 Ing. Elene Švecovej.
  4. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1625/16 vo výmere 1 m2 Mgr. Štefanovi Vankovi a Mgr. Zuzane Vankovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Barbory Kiczkovej, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 649/1, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 251 m2.
  6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Andrei Krapkovej, ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 2236/3, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 66 m2.
  7. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Tatiany Svobodovej, k návrhu žiadateľky o súhlas s výmenou starého oplotenia na prenajatej časti pozemku registra „E“ parc. č. 1232/100, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 303 m2.
  9. Rôzne:

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.05.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00