21. marca 2023
Meniny má Blahoslav

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 31.08.2020

Dňa 31.08.2020 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 9. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktoré sa uskutoční na vo veľkej zasadačke na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku par. č. 4207/21 vo výmere 87 m2 Tatiane Adamovskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 21 vo výmere 295 m2 MUDr. Michalovi Klimikovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na zaujatie stanoviska na predaj časti pozemku parc. č. 2401/40 vo výmere cca 385 m2 MUDr. Júlii Hrachovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3100/1 a 3100/2 a 3100/3 v celkovej výmere 3 293 m2 a objektu so súpisným číslom 1877 na ulici kpt. Rašu spoločnosti BORMED, s. r. o.
 5. Návrh na zaujatie stanoviska na odpustenie dlhu - nájomného za dlhodobý nájom nebytových priestorov za obdobie marec - jún 2020.
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2020 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych služieb.
 7. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo dňa ... o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením a k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo dňa ..., o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Juraja Čalfu, ku kúpe pozemkov registra „C“ parc. č. 866/1, 866/2, 866/11, 865/24 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 50 m2.
 10. Návrh na schválenie žiadosti hlavného mesta SR Bratislavy ohľadom odzverenia pozemkov registra „C“ parc. č. 3449/297 a 3449/294 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 602 m2.
 11. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 12. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti o odpustenie dlhu a urovnanie súdneho sporu Márie Šefferovej s mestskou časťou Bratislava-Dúbravka.
 13. Rôzne:
Dátum zverejnenia: 2. 9. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 05. 2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00