23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Zasadnutie komisie školstva dňa 07.06.2021

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie školstva a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať 7. júna 2021 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke Miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie návrhu programu
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  3. Žiadosť o poskytnutie dotácie, Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto (žiadosť postúpená z Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej)
  4. Aktuálne informácie o prijímaní a počte detí v materských školách šk. rok 2021/2022
  5. Aktuálne informácie o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl a počte žiakov v školách v šk. roku 2021/2022
  6. Prevádzka materských a základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas letných prázdnin
  7. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 16.06.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Marián Podrazil
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00