Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Zasadnutie MZ 15.12.2015

 

POZVÁNKA

na 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

15. decembra 2015 (utorok) o 13.00 h.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej č. 12

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Schválenie programu miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (33 kB)
 2. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 (38 kB)
 3. Návrh rozpočtu na rok 2016 (142 kB)

 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 zo dňa 8. 12. 2009, Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2001 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 10. 12. 2013 (45 kB)
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2004 zo dňa 7. 9. 2004 o určení školských obvodov základných škôl (43 kB)
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2008 zo dňa 9. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách (43 kB)
 7. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2014/2015 (233 kB)
 8. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2016-2020 (31 kB)
 9. Informácia o činnosti útvaru kontroly (135 kB)
 10. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, Richardovi Farkašovi a Irine Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (758 kB)
 11. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 1675/10, 1810/2 a 1810/3, k. ú. Dúbravka, RNDr. Karolovi Marsinovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (618 kB)
 12. Návrh na predaj časti pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, Ing Vladimírovi Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (554 kB)
 13. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 2470, k. ú. Dúbravka, Věre Šramovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (381 kB)
 14. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Jane Simonovej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (330 kB)
 15. Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi Ondrejkovi, Jaroslavovi Halvoníkovi, Františkovi Halvoníkovi a Jánovi Mašekovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (630 kB)
 16. Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi Ondrejkovi, Lenke Jamriškovej a Ondrejovi Halušťokovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (661 kB)
 17. Návrh na nájom pozemku registra ,,C“, parc. č. 3058/15, k. ú. Dúbravka, Andrei Skržekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (227 kB)
 18. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425 a 3175/19, k. ú. Dúbravka, spoločnosti euroAWK, spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave, na umiestnenie reklamných zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa (50 kB)
 19. Návrh na vyradenie školníckeho bytu v budove Základnej školy Pekníkova 6 z evidencie bytov mestskej časti Bratislava-Dúbravka a jeho prenájom ako nebytového priestoru Súkromnej spojenej škole British International School, so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa (60 kB)
 20. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Základnej škole Bilíkova 34, k. ú. Dúbravka, nájomcovi Detské súkromné zariadenie svetielko, so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa (41 kB>
  príloha (1,5 MB)
 21. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, k. ú. Dúbravka, nájomcovi Tatrabanke a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa (46 kB)
 22. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka vo výške 33.956,97 eur (44 kB)
 23. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (362 kB)
 24. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 (31 kB)
 25. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2016 (30 kB)
 26. Rôzne.
 27. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Uznesenia

Zápisnice

   

   

  Dátum zverejnenia: 17.11.2015
  Dátum poslednej aktualizácie: 22.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00