4. apríla 2020
Meniny má Izidor

Zasadnutie MZ 15.12.2015

6. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konané dňa 15. decembra 2015. 

 Materiály a pozvánka

POZVÁNKA

na 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

15. decembra 2015 (utorok) o 13.00 h.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej č. 12.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Schválenie programu miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov

zápisnice.

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.(33kB)

2. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015.(38kB)

3. Návrh rozpočtu na rok 2016(142kB)

    Návrh rozpočtu na rok 2016.(190kB)- príloha

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.

2/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-

Dúbravka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 zo dňa 8. 12. 2009,

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2001 a Všeobecne záväzného

nariadenia č. 4/2013 zo dňa 10. 12. 2013.(45kB)

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.

3/2004 zo dňa 7. 9. 2004 o určení školských obvodov základných škôl.(43kB)

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.

6/2008 zo dňa 9. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.(43kB)

7. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratisla-

va-Dúbravka v školskom roku 2014/2015.(233kB)

8. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky

2016-2020.(31kB)

    – príloha 1(325kB)

    - príloha 2(34kB)

    - príloha 3(65kB)

 9. Informácia o činnosti útvaru kontroly.(135kB)

10. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, Richardovi

Farkašovi a Irine Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(758kB)

11. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 1675/10, 1810/2 a 1810/3, k. ú. Dúbravka, RNDr.

Karolovi Marsinovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(618kB)

12. Návrh na predaj časti pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, Ing Vladimírovi

Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(554kB)

13. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 2470, k. ú. Dúbravka, Věre Šramovej, ako prípad

hodný osobitného zreteľa.(381kB)

14. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Jane Simono-

vej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(330kB)

15. Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi

Ondrejkovi, Jaroslavovi Halvoníkovi, Františkovi Halvoníkovi a Jánovi Mašekovi, ako

prípad hodný osobitného zreteľa.(630kB)

16. Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi

Ondrejkovi, Lenke Jamriškovej a Ondrejovi Halušťokovi, ako prípad hodný osobitného

zreteľa.(661kB)

17. Návrh na nájom pozemku registra ,,C“, parc. č. 3058/15, k. ú. Dúbravka, Andrei

Skržekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(227kB)

18. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425 a 3175/19, k. ú. Dúbravka,

spoločnosti euroAWK, spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave, na umiestnenie reklamných

zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(50kB)

  – príloha (5MB) 

19. Návrh na vyradenie školníckeho bytu v budove Základnej školy Pekníkova 6 z evidencie

bytov mestskej časti Bratislava-Dúbravka a jeho prenájom ako nebytového priestoru

Súkromnej spojenej škole British International School, so sídlom v Bratislave, ako prípad

hodný osobitného zreteľa.(60kB)

  – príloha (680kB) 

20. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Základnej škole Bilíkova 34, k. ú.

Dúbravka, nájomcovi Detské súkromné zariadenie svetielko, so sídlom v Bratislave, ako

prípad hodný osobitného zreteľa.(41k)

  – príloha (1,5MB) 

21. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, k. ú.

Dúbravka, nájomcovi Tatrabanke a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný

osobitného zreteľa.(46kB)

  – príloha (890kB) 

22. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie

mestskej časti Bratislava-Dúbravka vo výške 33.956,97 eur.(44kB)

  – príloha (4MB) 

23. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie

mestskej časti Bratislava-Dúbravka.(362kB)

24. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Dúbravka na rok 2016.(31 kB)

25. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2016.(30kB)

26. Rôzne. Informačný materiál, podnety z poslaneckých dní (32kB)

27. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Uznesenia

Zápisnice

Videozáznam

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00