6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie MZ 26.4.2016

POZVÁNKA

na 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
26. apríla 2016 (utorok) o 15.00 h.
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej č. 12

Návrh programu

  Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

  Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (209 kB)
 2. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2015 – 2024 (3,9 MB)
 3. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 41/2015 zo dňa 5. 5. 2015, § 4 ods. 1 písm. a),b),d), e) Štatútu Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka (301 kB)
 4. Návrh na prerokovanie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (doplnenie článkov 73, 74 a 91 štatútu – dočasné parkovanie motorových vozidiel) (84 kB)
 5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia (151 kB)
 6. Návrh na predaj pozemkov, parc.č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, Richardovi Farkašovi a Irine Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (971 kB)
 7. Návrh na predaj pozemku, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/2, Ing. Eve Štefúnovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (521 kB)
 8. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3058/3, k. ú. Dúbravka, vo výmere 33 m², nájomcovi Monika Šimová – NIKA, ako prípad hodný osobitného zreteľa (288 kB)
 9. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 4097/9 a 4097/10, k. ú. Dúbravka, Mgr.Martinovi Horkovi (473 kB)
 10. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 4074, k. ú. Dúbravka, občianskemu združeniu Neapolis, ako prípad hodný osobitného zreteľa (551 kB)
 11. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1833/2, k. ú. Dúbravka, Ing. Antonovi Dusíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (387 kB)
 12. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 3786/9, 1710/6 a 1625/9, k. ú. Dúbravka, Ing. Lucii Rojikovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (540 kB)
 13. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Jane Simonovej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (561 kB)
 14. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 4084/1, k. ú. Dúbravka, Mgr. Lucii Toperczerovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (524 kB)
 15. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, žiadateľom zo zoznamu žiadateľov, ako prípad hodný osobitného zreteľa (729 kB)
 16. Návrh na nájom nebytových priestorov, vo výmere 32,43 m², na Galbavého ulici 2, k. ú. Dúbravka, Barbore Jirmanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (438 kB)
 17. Návrh na predĺženie dohody o spolupráci občianskemu združeniu HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA, ktorej predmetom je záväzok mestskej časti spolupracovať s občianskym združením pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území mestskej časti (49 kB)
 18. Návrh na odvolanie odborníkov-neposlancov z funkcie členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (196 kB)
 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva (1,1 MB)
 Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Uznesenie

Zápisnica

   

   

   

   

  Dátum zverejnenia: 26.04.2016
  Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00