30. mája 2023
Meniny má Ferdinand

Zasadnutie MZ 27.09.2016

POZVÁNKA

na 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
27. septembra 2016 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej č. 12

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
       Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2016 (113 kB)
 2. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2016 (1,1 MB)
 3. Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (správa miestneho poplatku za rozvoj) (250 kB)
 4. Informácia o činnosti útvaru kontroly (187 kB)
 5. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 3634/6, k. ú. Dúbravka, Ing. Jozefovi Chovanovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,2 MB)
 6. Návrh na nájom časti pozemku registra "E", parc. č. 1788/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi Blahútovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (924 kB)
 7. Návrh na nájom nebytových priestorov vo výmere 13,42 m2 v Dome kultúry Dúbravka, spoločnosti SPO - Ba, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (115 kB)
 8. Návrh na nájom nebytových priestorov, na ulici Karola Adlera 19, k. ú. Dúbravka, Športovému klubu PKO Jagermajster Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa (853 kB)
 9. Návrh na predĺženie nájmu garáže na ulici Bujnákova 15, Bratislava, k. ú. Dúbravka, vedenú na LV č. 3385, nájomcovi Jurajovi Grondžákovi, ako prípad osobitného zreteľa (214 kB)
 10. Rôzne (598 kB)
 11. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva (225 kB)

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Uznesenie

Zápisnica

   

   

  Dátum zverejnenia: 22.09.2016
  Dátum poslednej aktualizácie: 19.10.2016

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00