4. apríla 2020
Meniny má Izidor

Zasadnutie MZ 28.6.2016

POZVÁNKA

  

na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 

28. júna  2016  (utorok)   o  15.00 h. 

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej č. 12

 

Návrh programu

        Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

        Schválenie  programu  zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie  a  overovateľov zápisnice.

1.      Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. (28 kB)

2.      Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2016. (36kB)

3.      Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu  majetku   a  záväzkov  mestskej   časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2015. (15,9MB)

4.      Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2015. (1,3MB) 

5.      Informácia o činnosti útvaru kontroly. (172kB)

6.      Stanovisko   Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka   k   návrhu Všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného    mesta   Slovenskej   republiky  Bratislavy o nakladaní s komunálnymi   odpadmi  a drobnými   stavebnými   odpadmi   na  území  hlavného mesta  Slovenskej   republiky    Bratislavy   a o zmene  a   doplnení  Všeobecne  záväzného nariadenia   hlavného   mesta  Slovenskej   republiky   Bratislavy   č. 13/2012  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (80kB)

        – príloha (234kB)

  7.     Stanovisko   Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka   k   návrhu Všeobecne  záväzného nariadenia  hlavného    mesta   Slovenskej   republiky  Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta   Slovenskej   republiky  Bratislavy. (34kB) 

        – príloha (221kB)

8.      Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2016  z rozpočtu  mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby. (32kB)

9.      Návrh na nájom časti pozemku, parc. č.1734/14 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Daniele Mihá-
lovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (657kB)

10.  Návrh na nájom časti pozemku, parc. č.1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Jane Simonovej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (426kB)

  11.  Návrh na  nájom  pozemkov, parc. č. 3786/9, 1710/6 a 1625/9,  k. ú. Dúbravka, Ing Lucii Rojikovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (546kB)

12.  Návrh na odvolanie na vlastnú žiadosť Vladimíra Straku, poslanca Miestneho zastupiteľ- stva mestskej časti Bratislava-Dúbravka  z  funkcie člena  Mediálnej  komisie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka. (26kB)

13.  Rôzne.

14.  Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

        Informačný materiál – správa bytového fondu 2015 (28kB)

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

 

Uznesenie

Zápisnica

 Videozáznam

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00