5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie MZ 09.02.2016

POZVÁNKA

na 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

9. februára 2016 (utorok) o 15.00 h.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej č. 12.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Schválenie programu miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (285 kB)
 2. Informácia o činnosti útvaru kontroly (427 kB)
 3. Situačná správa Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2015 (ústna)
 4. Návrh na prerokovanie zmeny Čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (74 kB)
 5. Návrh na predaj časti pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, Ing Vladimírovi Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (805 kB)
 6. Návrh na nájom pozemkov spoločnosti NUBIUM, s. r. o. na umiestnenie reklamných zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,7 MB)
 7. Informácia o výsledku výberového konania na riaditeľa príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka, návrh na vymenovanie nového riaditeľa príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka, návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka bez právneho nástupcu (631 kB)
 8. Rôzne
 9. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Uznesenia

Zápisnice

   

   

  Dátum zverejnenia: 04.02.2016
  Dátum poslednej aktualizácie: 02.03.2016

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00