6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 08.02.2022

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, najmä s ohľadom na zabránenie možnému šíreniu vírusu COVID-19, bude zasadnutie a hlasovanie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva zvolaného na 08.02.2022, prebiehať per rollam, a to elektronicky.

Program:

 1. Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku 3. vlny pandémie ochorenia COVID-19 (497 kB, pdf)

Spôsob hlasovania pre rollam na rokovaní miestneho zastupiteľstva      

Rokovanie miestneho zastupiteľstva per rollam je upravené zákonom č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 a Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.    

Všeobecný postup pri rokovaní spôsobom per rollam prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov:

 1. Materiál na rokovanie spolu s návrhmi na uznesenia musí byť zverejnený najmenej 5 dní pred rokovaním.
 2. Zodpovedný zamestnanec miestneho úradu odoslaním správy na úradne zaevidované mailové adresy poslancov podá informáciu o postupe pri hlasovaní a podávaní pozmeňujúcich návrhov.
 3. Poslanec môže podať pozmeňujúci návrh k predloženým návrhom uznesení. Pozmeňujúci návrh musí byť prezentovaný jasne, stručne, zrozumiteľne tak, aby bolo jasné čoho sa týka. V texte je potrebné vyznačiť pôvodný text uznesenia a následne text pozmeňovacieho návrhu.
 4. O pozmeňovacom návrhu sa hlasuje podľa pokynov ku konkrétnemu rokovaniu miestneho zastupiteľstva formou odpovede na mail s textom pozmeňovacieho návrhu a vyjadrením stanoviska slovom ZA/ PROTI/ ZDRŽAL SA HLASOVANIA.
  Na prijatie pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu je potrebné taká väčšina hlasov poslancov, aká sa vyžaduje na prijatie uznesenia alebo nariadenia, ktorého sa týkajú.
  Odpoveď zasielajte na adresu:     maria.cajkova@dubravka.sk
 5. Zodpovedný zamestnanec miestneho úradu vyhodnotí hlasovania o pozmeňujúcom návrhu a spolu s informáciou o výsledku hlasovania a výsledným návrhom uznesenia vyzve mailom poslancov k hlasovaniu. Na hlasovania bude určený interval, ktorý je potrebné dodržať.
  Hlasuje sa podľa pokynov príslušných konkrétnemu rokovaniu odpovedným mailom s textom uznesenia a vyjadrením slovom ZA/ PROTI/ ZDRŽAL SA HLASOVANIA.
  Poslanec, ktorý sa nezúčastnil tohto hlasovania sa nepočíta do kvóra.
 6. O výsledku hlasovania prijatia/neprijatia uznesenia budú poslanci informovaní mailom.

Takto sa bude postupovať pri každom návrhu uznesenia podľa rokovacieho programu.

 

Podmienky hlasovania na MiZ 08.02.2022

 • Materiál na rokovanie MiZ bol zverejnený na webe mestskej časti Bratislava-Dúbravka→ https://www.dubravka.sk/sk/Samosprava/Voleni-zastupcovia/Miestne-zastupitelstvo/Zasadnutia-MZ.html
 • Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení je možné podať na mailové adresy poslancov, na ktoré bola doručená informácia o postupe hlasovania do 03.02.2022 do 11.00 hod.
 • Ak poslanec nemá pozmeňujúci návrh k žiadnemu uzneseniu, musí podať informáciu odpovedným mailom s textom „NEMÁM NÁMIETKY K ŽIADNEMU NÁVRHU UZNESENIA“.
 • Ak zo strany poslancov nebudú podané žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpi sa k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch uznesení tak, ako boli predložené. Časový interval je 08.02.2022, v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.
 • Ak zo strany poslancov budú podané pozmeňujúce návrhy, pristúpi sa k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch → 08.02.2022, v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. podľa usmernení zodpovedného zamestnanca miestneho úradu.
 • O pozmeňovacích návrhoch sa hlasuje o každom osobitne v poradí, a akom boli podané. Ak bude prijatý pozmeňovací návrh podaný prvý v poradí, o ďalších sa už nehlasuje, ďalej sa hlasuje potom o uznesení, v ktorom bude zohľadnený prijatý pozmeňujúci návrh.


Výsledky hlasovania

Uznesenie

Zápisnica

Dátum zverejnenia: 01.02.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 10.02.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00