3. júna 2023
Meniny má Karolína

Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.03.2021 - per rollam

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, najmä s ohľadom na zabránenie možnému šíreniu vírusu COVID-19, bude zasadnutie a hlasovanie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva zvolaného na 22.03.2021, prebiehať per rollam, a to elektronicky.

Program:

 1. Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku 2. vlny pandémie ochorenia COVID-19 (293 kB, pdf)

 

Spôsob hlasovania pre rollam na rokovaní miestneho zastupiteľstva.        

Rokovanie miestneho zastupiteľstva per rollam je upravené zákonom č. 73/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie miestneho zastupiteľstva podľa odseku 2, alebo podľa § 12 Zákona o obecnom zriadení, môže miestne zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty. Hlasovaním podľa prevej vety možno prijať uznesenie iba

 1. vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie,
 2. vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.

Všeobecný postup pri rokovaní spôsobom per rollam prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov:

 1. Materiál na rokovanie spolu s návrhmi na uznesenia musí byť zverejnený najmenej 5 dní pred rokovaním.
 2. Zodpovedný zamestnanec miestneho úradu odoslaním správy na úradne zaevidované mailové adresy poslancov podá informáciu o postupe pri hlasovaní a podávaní pozmeňujúcich návrhov.
 3. Poslanec môže podať pozmeňujúci návrh k predloženom návrhom uznesení. Pozmeňujúci návrh musí byť prezentovaný jasne, stručne, zrozumiteľne tak, aby bolo jasné čoho sa týka. V texte je potrebné vyznačiť pôvodný text uznesenia a následne text pozmeňovacieho návrhu.
 4. O pozmeňovacom návrhu sa hlasuje podľa pokynov ku konkrétnemu rokovaniu miestneho zastupiteľstva formou odpovede na mail s textom pozmeňovacieho návrhu a vyjadrením stanoviska slovom ZA/ PROTI/ ZDRŽAL SA HLASOVANIA.
  Na prijatie pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu je potrebné taká väčšina hlasov poslancov, aká sa vyžaduje na prijatie uznesenia alebo nariadenia, ktorého sa týkajú.
  Odpoveď zasielajte na adresu: jana.jakubkovic@dubravka.sk
 5. Zodpovedný zamestnanec miestneho úradu vyhodnotí hlasovania o pozmeňujúcom návrhu a spolu s informáciou o výsledku hlasovania a výsledným návrhom uznesenia vyzve mailom poslancov k hlasovaniu. Na hlasovania bude určený interval, ktorý je potrebné dodržať.
  Hlasuje sa podľa pokynov príslušných konkrétnemu rokovaniu odpovedným mailom s textom uznesenia a vyjadrením slovom ZA/ PROTI/ ZDRŽAL SA HLASOVANIA.
  Poslanec, ktorý sa nezúčastnil tohto hlasovania sa nepočíta do kvóra.
 6. O výsledku hlasovania prijatia/neprijatia uznesenia budú poslanci informovaní mailom.

Takto sa bude postupovať pri každom návrhu uznesenia podľa rokovacieho programu.

Podmienky hlasovania na MiZ 22.03.2021.

 • Materiál na rokovanie MiZ bol zverejnený na webe mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 • Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení je možné podať na mailové adresy poslancov, na ktoré bola doručená informácia o postupe hlasovania do 17.03.2021 do 11.00 hod..
 • Ak poslanec nemá pozmeňujúci návrh k žiadnemu uzneseniu, musí podať informáciu odpovedným mailom s textom „NEMÁM NÁMIETKY K ŽIADNEMU NÁVRHU UZNESENIA“.
 • Ak zo strany poslancov nebudú podané žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpi sa k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch uznesení tak, ako boli predložené. Časový interval je 22.03.2021, v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod..
 • Ak zo strany poslancov budú podané pozmeňujúce návrhy, pristúpi sa k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch → 22.03.2021, v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. podľa usmernení zodpovedného zamestnanca miestneho úradu.
 • O pozmeňovacích návrhoch sa hlasuje o každom osobitne v poradí, a akom boli podané. Ak bude prijatý pozmeňovací návrh podaný prvý v poradí, o ďalších sa už nehlasuje, ďalej sa hlasuje potom o uznesení, v ktorom bude zohľadnený prijatý pozmeňujúci návrh.


Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica
Dátum zverejnenia: 15.03.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 24.03.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00