5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 11.02.2020

POZVÁNKA

na 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

11. februára 2020 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12, v Bratislave.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

  1. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (203 kB)
  3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (612 kB)
  4. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2372/3, k.ú. Dúbravka o výmere 18 m² + 10 m2 spoločnosti Pro gastro-servis, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (15 MB)
  5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1796/2 vo výmere 45 m2 a pozemku parc. č. 1735/24 vo výmere 35 m2 Ing. Róbertovi Karaffovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (10 MB)
  6. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte „Skladová hala – Dúbravčice“, súp. č. 5790 v Bratislave, vo výmere 744,61 m2, Aviatickému klubu S/Ldr. Otta Smika DFC o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa (6 MB)
  7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka (327 kB)
  8. Návrh na voľbu člena Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej (227 kB)
  9. Rôzne
  10. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Predložené informačné materiály:

 

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam

 

 

Dátum zverejnenia: 06.02.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 24.03.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00