3. júna 2023
Meniny má Karolína

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 24.09.2019

POZVÁNKA

na 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
24. septembra 2019 (utorok) o 15.00 hod.
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12, v Bratislave.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva(218 kB)
 2. Informácia o činnosti útvaru kontroly (867 kB)
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019 (1,9 MB)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019 (216 kB)
 5. Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámeny nehnuteľností z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (240 kB)
 6. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (696 kB)
 7. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka, vo výmere 15 m² Tiborovi Szalayovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (647 kB)
 8. Návrh na nájom nebytových priestorov – triedy v objekte Bílikova 34, Bratislava, vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová-Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa (515 kB)
 9. Návrh na nájom nebytových priestorov - miestnosť č. 155 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12 m2, občianskemu združeniu Projekt Život, o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa (338 kB)
 10. Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu na ulici Karola Adlera 19 v Bratislave, so súp. číslom 2081, vo výmere 252,1 m2 (327 kB)
 11. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (235 kB)
 12. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii sociálno-zdravotnej a bytovej (184 kB)
 13. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, článok 48 (220 kB)
 14. Návrh uznesenia o prijatí srtrednodobého bankového úveru (252 kB)
Rôzne
Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00