3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva 23.10.2019

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

23. októbra 2019 (streda) o 16. 00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia

  1. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Návrh na nájom stavby so súpisným číslom 1952, postavenej na pozemku parc. č. 1415 na Pekníkovej ulici č. 2 a priľahlého pozemku, parc. č. 1416 s výmerou 2233 m2 evidovanej na LV č. 847 v k. ú. Dúbravka, spoločnosti British International School, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (721 kB)
  3. Návrh na určenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom pozemkov parc. č. 3100/1, 3100/2, k.ú. Dúbravka a objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho sa na ulici Kapitána Rašu (213 kB)
  4. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019 (194 kB)
  5. Návrh na vzatie na vedomie výsledku kontroly projektu „Rekonštrukcia materskej školy Fedákova“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky (220 kB)
  6. Informácia o stave územno-plánovacích dokladov (UPN-zón) a príprave stavebnej uzávery (228 kB)
  7. Rôzne

     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

 

Výsledky hlasovania

Zápisnica

Uznesenia

Videozáznam

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00