3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 25.06.2019

POZVÁNKA

na 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
25. júna 2019 (utorok) o 15.00 hod.
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
       Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (215 kB)
 2. Informácia o činnosti útvaru kontroly (598 kB)
 3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 (826 kB)
  príloha – účtovná závierka DTV za rok 2018 (266 kB)
 4. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2018 (15 MB)
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti (540 kB)
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (399 kB)
 7. Návrh zmeny prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka (276 kB)
 8. Návrh na nájom nebytových priestorov - skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 10 m2, spoločnosti ORMIS, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (234 kB)
 9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 132 m² spoločnosti KOUVAR s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (732 kB)
 10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 11. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu pre rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na refundáciu nákladov spojených s vybudovaním kontajnerového stojiska (338 kB)
 12. Návrh na voľbu člena mediálnej komisie miestneho zastupiteľstva (153 kB)
 13. Rôzne
 14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00