22. septembra 2019
Meniny má Móric

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 25.06.2019

POZVÁNKA

na 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
25. júna 2019 (utorok) o 15.00 hod.
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
       Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (215 kB)
 2. Informácia o činnosti útvaru kontroly (598 kB)
 3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 (826 kB)
  príloha – účtovná závierka DTV za rok 2018 (266 kB)
 4. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2018 (15 MB)
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti (540 kB)
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (399 kB)
 7. Návrh zmeny prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka (276 kB)
 8. Návrh na nájom nebytových priestorov - skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 10 m2, spoločnosti ORMIS, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (234 kB)
 9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 132 m² spoločnosti KOUVAR s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (732 kB)
 10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 11. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu pre rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na refundáciu nákladov spojených s vybudovaním kontajnerového stojiska (338 kB)
 12. Návrh na voľbu člena mediálnej komisie miestneho zastupiteľstva (153 kB)
 13. Rôzne
 14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00