Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. apríla 2024
Meniny má Jela

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 08.12.2020

POZVÁNKA

na 11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať

dňa 8. decembra 2020 (utorok) o 15.00 hod.

v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A, v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (122 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (108 kB, pdf)
 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023 (2,6 MB, pdf)
 5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania vybraných pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (164 kB, pdf)
 6. Návrh na odpustenie časti nájomného za rok 2020 Združeniu Detského folklórneho súboru KLNKA (1 MB, pdf)
 7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a k návrhu Všeobecné záväzného nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (760 kB, pdf)
 8. Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 998/3, 1002/5, 1002/6, 1002/7 a 1002/8, spolu vo výmere 694 m2 k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka (3 MB, pdf)
 9. Návrh na nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, spoločnosti ORMIS, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,3 MB, pdf)
 10. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,8 MB, pdf)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (373 kB, pdf)
 12. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,1 MB, pdf)
 13. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre OZ ABCedu pre vzdelanie (93 kB, pdf)
 14. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (174 kB, pdf)
 15. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 (94 kB, pdf)
 16. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.09.2020 a z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 20.10.2020 (171 kB, pdf)
 17. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva
 18. Rôzne

Informačný materiál:

Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

 

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie.Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

VideozáznamDátum zverejnenia: 03.12.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16.02.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00