29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 12.04.2023

POZVÁNKA

na 3. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

12. apríla 2023 (streda) o 15.00 hod.
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zasadnutia.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (194 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (463 kB, pdf)
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (353 kB, pdf)
 5. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (919 kB, pdf)
 6. Návrh na odpustenie pohľadávky nájomcovi OZ Naše Jasličky Svetielko (442 kB, pdf)
 7. Návrh na zmenu podmienok nájmu vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č. 514/2020 uzatvorenej so spoločnosťou BORMED s. r. o. (1,6 MB, pdf)
 8. Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m² v prospech Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB, pdf)
 9. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v ZŠ Sokolíkova 2, vo výmere 360,96 m², nájomcovi HLZ, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (873 kB, pdf)
 10. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov parc. č. 3446/173 a 3451/11 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 746 m² Slovenskej republike, Železnice Slovenskej republiky, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,6 MB, pdf)
 11. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3 MB, pdf)
 12. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 12,10 m², pani Beáte Gállovej ako prípad hodný osobitného zreteľa (240 kB, pdf)
 13. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1536/45 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 1 m² Green Magic Homes, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB, pdf) – osobitné hlasovanie
 14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 15. Rôzne

Informačný materiál:

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam
Dátum zverejnenia: 06.04.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 19.05.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00