Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

26. februára 2024
Meniny má Viktor

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.06.2023

POZVÁNKA

na 4. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

20. júna 2023 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zasadnutia.    

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (1,3 MB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (11 MB, pdf)
 4. Návrh stanoviska k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 z ... 2023 o nájme bytov (11 MB, pdf)
 5. Návrh stanoviska k protestu prokurátora (8 MB, pdf)
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2023 zo dňa 15.05.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť (8,6 MB, pdf)
 7. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 (1,5 MB, pdf)
 8. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022 (16,2 MB, pdf)
 9. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2022 (21,5 MB, pdf)
 10. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru č. 5 v objekte na Bilikovej ul. 34, Dúbravka, vo výmere 21,23 m², nájomcovi pani Soni Masarykovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,7 MB, pdf)
 11. Návrh na dlhodobý nájom nebytových priestorov č. 7 a č. 6 v objekte na Bilikovej ul. 34, Dúbravka, spolu vo výmere 132,45 m², nájomcovi RC MACKO, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,7 MB, pdf)
 12. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 16 m², nájomcovi Ladislav Oláh, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB, pdf)
 13. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4097/9 a 4097/10 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 302 m² Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (11,4 MB, pdf)
 14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (14,2 MB, pdf)
 15. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 2375/24, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 33 m² Západoslovenskej distribučnej a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa (11,5 MB, pdf)
 16. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 3191/200, k. ú. Dúbravka, vo výmere 287 m² v prospech žiadateľa Stanislava Valacha, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7,5 MB, pdf)
 17. Návrh na nájom pozemkov k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (6,6 MB, pdf)
 18. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre oblasť kultúry (15,3 MB, pdf)
 19. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre sociálnu oblasť (13,2 MB, pdf)
 20. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti školstva a práce s mládežou (2,2 MB, pdf)
 21. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (2,5 MB, pdf)
 22. Informácia o vybavení interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 12.04.2023 (1,4 MB, pdf)
 23. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 24. Rôzne

Informačné materiály:

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

VideozáznamDátum zverejnenia: 15.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 06.10.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00