30. novembra 2023
Meniny má Ondrej

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.10.2020

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

20. októbra 2020 (utorok) o 15.00 hod.

v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A, v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Oznámenie starostu o nastúpení náhradníkov po zaniknutom mandáte poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a zloženie sľubu nových poslancov (137 kB, pdf)
 3. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.09.2020 (794 kB, pdf)
 4. Návrh na schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (312 kB, pdf)
 5. Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (277 kB, pdf)
 6. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (87 kB, pdf)
 7. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o umiestňovaní herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy (2,6 MB, pdf)
 8. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka (99 kB, pdf)
 9. Návrh na vzatie na vedomie vzdania sa členstva v komisiách mestskej časti Bratislava-Dúbravka poslancami miestneho zastupiteľstva (80 kB, pdf)
 10. Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu člena Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (85 kB, pdf)
 11. Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka a vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka Mariánom Takácsom (82 kB, pdf)
 12. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (81 kB, pdf)
 13. Návrh na voľbu nových členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (106 kB, pdf)
 14. Žiadosť miestneho kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (356 kB, pdf)
 15. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry (5,3 MB, pdf)

        Ukončenie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

VideozáznamDátum zverejnenia: 15. 10. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16.02.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00