Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 21.06.2022

POZVÁNKA
na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
21. júna 2022 (utorok) o 15.00 hod.
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (223 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (642 kB, pdf)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 (494 kB, pdf)
 5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2021 (3,3 MB, pdf)
 6. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021 (4,6 MB, pdf)
 7. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 3. vlny pandémie ochorenia COVID-19 nájomcovi OZ I.N.A.K (367 kB, pdf)
 8. Návrh na odpustenie pohľadávky vedenej voči nájomcovi Lenka Pukáčová autoškola COBRA (396 kB, pdf)
 9. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania pani Tkáčikovej Darine (348 kB, pdf)
 10. Návrh na predaj nebytového priestoru vo výmere 64,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ulici č. 13, spoločnosti Údržba domov, s. r. o., za cenu 62 000 EUR (2,9 MB, pdf)
 11. Návrh na predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi, ktorá vznikla na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to People Slovakia, o. z. a medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka do 30.04.2026 vo výške 1 700 EUR/ročne (301 kB, pdf)
 12. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/B vo výmere 18 m2 v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti NRV TRANSLATION, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (256 kB, pdf)
 13. Návrh na nájom nebytového priestoru – garáže č. 7 vo výmere 16,39 m2 v bytovom dome na Bujnákovej ulici č. 15 – 23 v Bratislave, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu určitú (261 kB, pdf)
 14. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/101 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 Ing. arch. Ľudmile Fialovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (850 kB, pdf)
 15. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB, pdf)
 16. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020 (310 kB, pdf)
 17. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (381 kB, pdf)
 18. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca (247 kB, pdf)
 19. Návrh na odzverenie časti verejnej zelene a pozemkov, zverených mestskej časti Bratislava-Dúbravka, hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava (5,6 MB, pdf)
 20. Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka (321 kB, pdf)
 21. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 (294 kB, pdf)
 22. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 (161 kB, pdf)
 23. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej (160 kB, pdf)
 24. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka – oddelenie kultúry (262 kB, pdf)
 25. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka – sociálne oddelenie (6,7 MB, pdf)
 26. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka - športové kluby (294 kB, pdf)
 27. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka - oddelenie školstva (179 kB, pdf)
 28. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Miestneho zastupiteľstva zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.03.2022 (224 kB, pdf)
 29. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 30. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam


Dátum zverejnenia: 17.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 18.07.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00