6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.03.2022

POZVÁNKA
na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
22. marca 2022 (utorok) o 15.00 hod. 
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva (310 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (732 MB, pdf)
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2022 ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie (284 kB, pdf)
 5. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových poriadkov pohrebísk a vo veci podmienok obchodnej verejnej súťaže (679 kB, pdf)
 6. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd IV na obdobie rokov 2022 -2026 (718 kB, pdf)
 7. Návrh na predĺženie doby nájmu na budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 10 rokov, t.z. do roku 2049, ako prípad hodný osobitného zreteľa (622 kB, pdf)
 8. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka (282 kB, pdf)
 9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 17 m2 spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (792 kB, pdf)
 10. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,7 MB, pdf)
 11. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,7 MB, pdf)
 12. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 193 v Dome kultúry Dúbravka na dobu neurčitú, žiadateľovi Lukášovi Majerovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (655 kB, pdf)
 13. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka (192 kB, pdf)
 14. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (3,9 MB, pdf)
 15. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii kultúry a Komisii mediálnej (230 kB, pdf)
 16. Návrh na voľbu nového člena Komisie kultúry (221 kB, pdf)
 17. Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby (682 kB, pdf)
 18. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 19. Rôzne

Informačný materiál:

     Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

 

Poznámka:

 • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s  prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam


Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 02.05.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00