Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.03.2022

POZVÁNKA
na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
22. marca 2022 (utorok) o 15.00 hod. 
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva (310 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (732 MB, pdf)
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2022 ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie (284 kB, pdf)
 5. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových poriadkov pohrebísk a vo veci podmienok obchodnej verejnej súťaže (679 kB, pdf)
 6. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd IV na obdobie rokov 2022 -2026 (718 kB, pdf)
 7. Návrh na predĺženie doby nájmu na budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 10 rokov, t.z. do roku 2049, ako prípad hodný osobitného zreteľa (622 kB, pdf)
 8. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka (282 kB, pdf)
 9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 17 m2 spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (792 kB, pdf)
 10. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,7 MB, pdf)
 11. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,7 MB, pdf)
 12. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 193 v Dome kultúry Dúbravka na dobu neurčitú, žiadateľovi Lukášovi Majerovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (655 kB, pdf)
 13. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka (192 kB, pdf)
 14. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (3,9 MB, pdf)
 15. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii kultúry a Komisii mediálnej (230 kB, pdf)
 16. Návrh na voľbu nového člena Komisie kultúry (221 kB, pdf)
 17. Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby (682 kB, pdf)
 18. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 19. Rôzne

Informačný materiál:

     Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

 

Poznámka:

 • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s  prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam


Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 02.05.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00