Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.06.2021

POZVÁNKA

na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

22. júna 2021 (utorok) o 15.00 hod.

v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A, v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (207 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (701 kB, pdf)
 4. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2020 (31 MB, pdf)
 5. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020 (6 MB, pdf)
 6. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 (292 kB, pdf)
 7. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 2.vlny pandémie ochorenia COVID-19 nájomcovi OZ I.N.A.K. (2 MB, pdf)
 8. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru vo výmere 65,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ul. 13, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže (12 MB, pdf)
 9. Návrh na schválenie odzverenia zvereného nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Dúbravka, pozemky registra „C-KN“ parc. č. 2465 až 2471 a pozemky registra „E-KN“ parc. č. 1393/1 a 1393/2 späť hlavnému mestu SR Bratislavy (3 MB, pdf)
 10. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 3058/9, 8, 7 spolu vo výmere 177 m2 a parc. č. 3058/59, 61, 63 spolu vo výmere 67 m2 v k. ú. Dúbravka na Trhovej ulici spoločnosti NICE DAY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (8 MB, pdf)
 11. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB, pdf)
 12. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy č. 121/1994 s Veolia Slovensko, a.s. (1 MB, pdf)
 13. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) (11 MB, pdf)
 14. Návrh stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy (339 kB, pdf)
 15. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu ZŠ Sokolíkova“ v rámci Výzvy č. 2020/001 Fondu na podporu športu, program „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (7 MB, pdf)
 16. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (454 kB, pdf)
 17. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka - sociálne oddelenie (8 MB, pdf)
 18. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (266 kB, pdf)
 19. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Miestneho zastupiteľstva z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 23.02.2021 (240 kB, pdf)
 20. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva
 21. Rôzne

     Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie.


Uznesenia

Výsledky hlasovania

Zápisnica

Videozáznam


Dátum zverejnenia: 17.06.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 10.11.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00