6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.09.2020

POZVÁNKA

na 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

22. septembra 2020 (utorok) o 15.00 hod.

v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A, v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh na voľbu členov komisie na výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby miestneho kontrolóra a schválenie volebného poriadku pre voľbu miestneho kontrolóra (116 kB, pdf)
 3. Zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka a voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka tajným hlasovaním (157 kB, pdf)
 4. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (79 kB,pdf)
 5. Informácia o činnosti útvaru kontroly (332 kB, pdf)
 6. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2020 (1,3 MB, pdf)
 7. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019 (2,3 MB, pdf)
 8. Informácia o správe nezávislého audítora k účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019 (1,5 MB, pdf)
 9. Návrh na odpusteniu dlhu – zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania za oneskorené úhrady (2,6 MB, pdf)
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2020 zo dňa ……...., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.05.2014 o poskytovaní sociálnych služieb (118 kB, pdf)
 11. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier a o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy (1,9 MB, pdf)
 12. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (1,4 MB, pdf)
 13. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku par. č. 4207/21 vo výmere 87 m2 Tatiane Adamovskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,8 MB, pdf)
 14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 21 vo výmere 295 m2 MUDr. Michalovi Klimikovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (9,2 MB, pdf)
 15. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3100/1 a 3100/2 a 3100/3 v celkovej výmere 3 293 m2 a objektu so súpisným číslom 1877 na ulici Kpt. Rašu spoločnosti BORMED, s. r. o. (1,9 kB, pdf)
 16. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,4 MB, pdf)
 17. Návrh na schválenie odzverenia zvereného nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Dúbravka, pozemky parc. č. 3449/297 a 3449/294, späť hlavnému mestu SR Bratislavy (1,3 MB, pdf)
 18. Návrh na odkup pozemkov parc. č. 2375/21, 22, 23 spolu vo výmere 906 m2 v správe Centra účelových zariadení v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka a na schválenie zámeru na predaj v budúcnosti nadobudnutého novovytvoreného pozemku reg. „C“ parc. č. 2375/24 vo výmere 33 m2, k. ú. Dúbravka spoločnosti JADURO, s.r.o. a so zámerom zriadiť vecné bremeno na práva uloženia inžinierskych sietí (VN a NN kábel) a práva vstupu na nehnuteľnosti parc. č. 2375/21, parc. č. 2375/22 v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. (16,4 MB, pdf)
 19. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (oddelenie životného prostredia) (154 kB, pdf)
 20. Návrh na schválenie mimoriadnych nenávratných finančných dotácií na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva) (84 kB, pdf)
 21. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovanie projektu „ V DÚBRAVKE SI VODU UDRŽME – OŽVOLDÍKOVA, GALLAYOVA, FEDÁKOVA UL.“ V rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na riadiaci orgán – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (121 kB, pdf)
 22. Informácia o výsledku kontroly domácej opatrovateľskej služby vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR (12,8 MB, pdf)
 23. Rôzne
 24. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva


Informatívny materiál

Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Poznámka:

Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam

 

 

Dátum zverejnenia: 17. 9. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 30.11.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00