6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 23.06.2020

POZVÁNKA

na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

23. júna 2020 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12, v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (91 kB)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (333 kB)
 4. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 (1,4 MB)
 5. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019 (2,2 MB)
 6. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra (106 kB)
 7. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,7 MB)
 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3058/135 vo výmere 102 m2 Ľudovítovi Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,3 MB)
 9. Návrh na nájom nebytového priestoru, kancelárie č. 237 v Dome kultúry dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava vo výmere 13 m2 Ing. Elene Švecovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB)
 10. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1625/16 vo výmere 1 m2 Mgr. Štefanovi Vankovi a Mgr. Zuzane Vankovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (837 kB)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Karola Adlera č. 19 v Bratislave, vo výmere 252,10 m2 združeniu I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové aktivity (3,6 MB)
 12. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (95 kB)
 13. Návrh na mimoriadnu nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre OZ Vagus (87 kB)
 14. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku (80 kB)
 15. Informácia o vybavení interpelácií poslanca Miestneho zastupiteľstva z 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 11.5.2020 (106 kB)
 16. Rôzne
 17. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva

Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

 

Informatívny materiál


Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam

 

 

 

Dátum zverejnenia: 18. 6. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 7. 2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00