8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 26.09.2023

POZVÁNKA

na 5. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

26. septembra 2023 (utorok) o 15.00 hod.
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zasadnutia.    

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (194 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (273 kB, pdf)
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023 (6,2 MB, pdf)
 5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie (901 kB, pdf)
 6. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (619 kB, pdf)
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 5/2023 zo dňa 27.09.2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2019 zo dňa 19.2.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa /žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok (332 kB, pdf)
 8. Návrh na odzverenie bytu č. 23 na 8.p. bytového domu na Nejedlého 11, súp. č. 1906, a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra „C“ č. 3337, 3338, 3339, k.ú. Dúbravka zapísaný na LV č. 3010, v prospech hlavného mesta SR Bratislavy (3,4 MB, pdf)
 9. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru - garáže č. 907 nachádzajúcej sa v bytovom dome na Bujnákovej ul. 21, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže (6,3 MB, pdf)
 10. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru - garáže č. 13 nachádzajúcej sa v bytovom dome na Červeňákovej ul. 17, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže (6 MB, pdf)
 11. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4086/1 a 4087 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 369 m², Miroslavovi Vetríkovi a Lenke Vetríkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,2 MB, pdf)
 12. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1835/1, 1835/2 a 1836, v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 337 m², Pavlovi a Ing. Alici Andrašíkovým, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,2 MB, pdf)
 13. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1558/3 a novovytvorených pozemkov parc. č. 1558/6, 1557/7 a 1570/32 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 53 m², Ing. Milanovi Fillovi a Mgr. Lucii Bakošovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7,6 MB, pdf)
 14. Návrh na nájom novovytvorených pozemkov parc. č. 1538/10 a 1538/51 v k. ú. Dúbravka o celkovej výmere 20 m² MUDr. Zuzane Korecovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (6,9 MB, pdf)
 15. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB, pdf)
 16. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti životného prostredia (252 kB, pdf)
 17. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (276 kB, pdf)
 18. Rôzne

Informačné materiály:

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam
Dátum zverejnenia: 22.09.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 07.12.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00