5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.04.2021

POZVÁNKA
na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
27. apríla 2021 (utorok) o 15.00 hod.
v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A, v Bratislave.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva (207 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (334 kB, pdf)
 4. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (1,7 MB, pdf)
 5. Návrh na nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 147A – kancelárie vo výmere 12,50 m2 v DKD pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB, pdf)
 6. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 190 vo výmere 47 m2, v Dome kultúry Dúbravka, Divadelnej formácii UŽ, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,2 MB, pdf)
 7. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,1 MB, pdf)
 8. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej (167 kB, pdf)
 9. Návrh na voľbu nových členov Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej (200 kB, pdf)
 10. Informácia o vybavení interpelácii poslancov Miestneho zastupiteľstva z 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 23.02.2021 (257 kB, pdf)
 11. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva
 12. Rôzne


    Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie.


Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam


Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 10.11.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00