8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 31.01.2023

POZVÁNKA

na 2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

31. januára 2023 (utorok) o 15.00 hod.
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (215 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (647 kB, pdf)
 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 (3,6 MB, pdf)
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2023 zo dňa 17.01.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť (429 kB, pdf)
 6. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2023 o určení výšky príspevku o spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (404 kB, pdf)
 7. Návrh na zrušenie Dúbravskej televízie, spol. s r.o. s likvidáciou (255 kB, pdf)
 8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4097/9 a 4097/10 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 404 m² Bc. Martinovi Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7,4 MB, pdf)
 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1536/45 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 1 m² Vlaste Ščípovej, Petre Ščípovej a Green Magic Homes, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,4 MB, pdf)
 10. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m² Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,7 MB, pdf)
 11. Návrh na predĺženie doby nájmu do 28.02.2026 v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,30 m², nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa (735 kB, pdf)
 12. Návrh na odzverenie stavby „Futbalového miniihriska“ (parcela č. 1243, k. ú. Dúbravka) v správe Základnej školy Pri kríži 11, späť do priamej správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka (842 kB, pdf)
 13. Návrh na nájom časti telocvične v ZŠ Beňovského 1, vo výmere 703 m², Strednej odbornej škole pedagogickej, na dobu 10 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,5 MB, pdf)
 14. Návrh na kúpu spoluvlastníckeho podielu (vo veľkosti 1/22 k celku) k pozemku registra „C“ parc. č. 3503/17 k. ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (17,9 MB, pdf)
 15. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,6 MB, pdf)
 16. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Rekonštrukcie malej telocvične v ZŠ Nejedlého z Fondu na podporu športu (204 kB, pdf)
 17. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka (206 kB, pdf)
 18. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Ekonomickej komisii (169 kB, pdf)
 19. Návrh Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Dúbravka (345 kB, pdf)
 20. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 21. Rôzne

Informačný materiál:

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam
Dátum zverejnenia: 28.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 25.04.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00