7. apríla 2020
Meniny má Zoltán

Zasadnutie MZ 04.12.2018

POZVÁNKA

na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

4. decembra 2018 ( utorok) o 15.00 h.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

A. Slávnostná časť

     Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
     Hymna Slovenskej republiky
1.   Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Dúbravka o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Dúbravka
2.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
3.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
4.   Príhovor novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka


B. Pracovná časť

      Schválenie návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
5.   Schválenie uznesení k bodom 1, 2 a 3
6.   Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  (158 kB)
7.   Návrh na určenie počtu členov miestnej rady a voľba jej členov  (158 kB)
8.   Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva  (155 kB)
9.   Návrh na voľbu predsedov komisií miestneho zastupiteľstva a ich členov  (181 kB)
10. Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka  (250 kB)
11. Informácia o rozpočtovom provizóriu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na obdobie od 1. 1. 2019 do schválenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade s §11zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (163 kB)
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019  (203 kB)
13. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl za zriaďovateľa v materských základných školách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka  (343 kB)
14. Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 202,3 m2  (528 kB)
15. Rôzne
      15-1. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2018 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  (318 kB)
      15-2. Návrh na schválenie umiestnenia kontajnerov určených na zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov na pozemkoch parc. č. 41, parc. č. 3330, parc. č. 3020/1, parc. č. 1240/1 a parc. č. 2259, k.ú. Dúbravka, spoločnosti ASEKOL SK s.r.o. (1,2 MB)
      Ukončenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva


Výsledky hlasovania

Uznesenia

Video

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00