5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 10.12.2019

POZVÁNKA

na 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

10. decembra 2019 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

 1. Schválenie programu 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (221 kB)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (596 kB)
 4. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach (407 kB)
 5. Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019 (693 kB)
 6. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 (3 MB)
 7. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti (573 kB)
 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 649/2, vo výmere 132 m2 a časti pozemku parc. č. 649/1, vo výmere 126 m2, Mgr. Eve Juklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB)
 9. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Karola Adlera č. 19 v Bratislave, vo výmere 252,10 m2 združeniu Zander Sport Club (151 kB)
 10. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (176 kB)
 11. Informácia o vybavení interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva z 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 24.9.2019 (235 kB)
 12. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii sociálno-zdravotnej a bytovej (165 kB)
 13. Návrh na voľbu nového člena Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít (223 kB)
 14. Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka (244 kB)
 15. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 (273 kB)
 16. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2020 (236 kB)
 17. Rôzne

Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva

Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam

 

 

 

Dátum zverejnenia: 05.12.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00