Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

14. júna 2024
Meniny má Vasil

Zasadnutie MZ 12.12.2017

POZVÁNKA

na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
12. decembra 2017 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

      Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
      Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice zo zasadnutia

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (191 kB)
 2. Návrh rozpočtu na rok 2018 (3,6 MB)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (806 kB)
 4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (3,5 MB)
 5. Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, mestská časť Bratislava-Dúbravka, Zadanie (6,3 MB)
 6. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2016/2017 (1 MB)
 7. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 1735/14, vo výmere 68 m2 , na Tavarikovej ulici v Bratislave, Jozefovi Simonovi a Jane Simonovej, Matejkova 2, Bratislava (2,1 MB)
 8. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 3113, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 280 m2 , Štefanovi Duchoňovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB)
 9. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 3058/5 - 3058/93, k. ú. Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,4 MB)
 10. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj nebytového priestoru-garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11, Bratislava, vo výmere 14 m2 (2,1 MB)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne budovy Základnej školy Pri kríži 11, na pozemku, parc. č. 1242, k. ú. Dúbravka, vo výmere 241 m2 , spoločnosti Bicykle u Mira s.r.o., Hviezdoslavova 734/64, Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,9 MB)
 12. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1232/100, REG „E-KN“, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 303 m2 , Tatiane Svobodovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,9 MB)
 13. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB)
 14. Návrh na uplatnenie zľavy z nájomného Jozefovi Komornému, za užívanie garáže č. 1, v suteréne bytového domu na ulici Bagarova 1-3, Bratislava, vedenej na LV č. 2187, k. ú. Dúbravka (1,8 MB)
 15. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV na obdobie rokov 2018-2022 (2,2 MB)
 16. Návrh na voľbu Ing. Jána Palárika, poslanca miestneho zastupiteľstva za člena Ekonomickej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka (178 kB)
 17. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2018 (234 kB)
 18. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2018 (238 kB)
 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva (1 MB)

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

   

   

  Dátum zverejnenia: 07.12.2017
  Dátum poslednej aktualizácie: 20.06.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00