3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie MZ 16.04.2019

POZVÁNKA

na 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

16. apríla 2019 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

       Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  1. Informácia o činnosti Expozitúry Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Bratislava IV, v mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 (ústna)
  2. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV na obdobie rokov 2018-2022 (212 kB)
  3. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Miestnej knižnice, na Sekurisovej ulici 12 v Bratislave, vo výmere 135,80 m2, nájomcovi Rodinné centrum MACKO n. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (238 kB)
  4. Návrh na nájom nebytových priestorov – skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 2,32 m2, nájomcovi Spolok BRATISLAVSKÉ MAŽORETKY A and M, ako prípad hodný osobitného zreteľa (210 kB)
  5. Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (709 kB)
  6. Návrh na predĺženie dohody o spolupráci občianskemu združeniu HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA, ktorej predmetom je záväzok mestskej časti spolupracovať s občianskym združením pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území mestskej časti (658 kB)
  7. Informácia o vybavení interpelácie z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 19. 2. 2019 (156 kB)
  8. Rôzne
  9. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Video

 

 

 

Dátum zverejnenia: 11.04.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 16.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00