3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie MZ 19.02.2019

POZVÁNKA

na 2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

19. februára 2019 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12.

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

       Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (217 kB)
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka (291 kB)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok (428 kB)
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (405 kB)
 5. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2017/2018 (2 MB)
 6. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2019 (2,6 MB)
 7. Informácia o činnosti útvaru kontroly (609 kB)
 8. Návrh na predaj pozemkov, parc. č.1735/30, 1735/31, 1735/32, 1735/33, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 61 m², JUDr. Magdaléne Čížovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,2 MB)
 9. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 1674/1, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 318 m², Petrovi Dvorskému a Marte Dvorskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,1 MB)
 10. Návrh na predaj podielu k pozemku, “E-KN“, parc. č. 101, k. ú. Dúbravka, vo výmere 33m2, Mag. Zuzane Matejkovej a MUDr. Martinovi Matejkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4 MB)
 11. Návrh na schválenie umiestnenia kontajnerov určených na zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov na pozemkoch, parc. č. 41, parc. č. 3330, parc. č. 3020/1, parc. č.1240/1 a parc. č. 2259, k. ú. Dúbravka, spoločnosti ASEKOL SK, s. r. o. (1,3 MB)
 12. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe, so súp. číslom 1807, vo výmere 385 m2 a časti pozemku, parc. č. 2906/1, vo výmere 718 m2, parc. č. 2905 vo výmere 820,80 m2, k. ú. Dúbravka, na Bazovského ulici v Bratislave, nájomcovi Súkromná materská škola, Bazovského 2, Bratislava, IČO: 30794471, na dobu určitú do 31. 12. 2034, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,2 MB)
 13. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe, so súp. číslom 1891 v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, v súhrne vo výmere 2237,3 m2 a pozemku, parc. č. 3166 vo výmere 1054 m2, nájomcovi Súkromná základná škola – Wondrschool, Bilíkova 34, Bratislava, IČO: 31406025, na dobu do 30. 6. 2034, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,2 MB)
 14. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, súp.č. 2898, postavenej na parc. č. 3026/4, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,3m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00686930, ako prípad hodný osobitného zreteľa (353 kB)
 15. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 145, v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 13 m2, nájomcovi Mgr. Lucia Rydzoňová, ako prípad hodný osobitného zreteľa (259 kB)
 16. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 147, v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 15 m2, nájomcovi Mgr. Veronika Kovácsová-Daphne massage, Rozvodná 13, Bratislava, IČO: 45931691, ako prípad hodný osobitného zreteľa (278 kB)
 17. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 237, v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 13 m2, nájomcovi PhDr. Andrea Čiková, PhD., Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (306 kB)
 18. Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí Domu kultúry Dúbravka, na Saratovskej 2/A, v Bratislave, vo výmere 202,3 m2, nájomcovi KOUVAR, s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava, IČO: 52 151 603 (261 kB)
 19. Návrh na nájom nebytových priestorov - kancelárie č. 130 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 42,9 m2, Dúbravskej televízií, spol. s r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (263 kB)
 20. Návrh na nájom nebytových priestorov – pivničného priestoru, v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, vo výmere 131,55 m2, nájomcovi NAŠE JASLIČKY SVETIELKO, o. z., Púpavova 34, Bratislava, IČO: 51 925 141, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,9 MB)
 21. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425 a 3175/19, k. ú. Dúbravka, za účelom umiestnenia reklamných zariadení, spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (968 kB)
 22. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/24, k. ú. Dúbravka, vo výmere 43 m2, Mgr. art. Kataríne Vargovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (797 kB)
 23. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3175/12, k. ú. Dúbravka, vo výmere 207 m², na záhradkárske a rekreačné účely, MVDr. Silvii Ficovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (646 kB)
 24. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (883 kB)
 25. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1. k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m², na záhradkárske a rekreačné účely, Jánovi Hetešovi, Danielovi Hetešovi, a Andrejovi Hetešovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,7 MB)
 26. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2019 (230 kB)
 27. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2019 (235 kB)
 28. Rôzne
 29. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam


 

Dátum zverejnenia: 15.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 16.04.2020


Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00