Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. februára 2024
Meniny má Frederik

Zasadnutie MZ 25.04.2017

POZVÁNKA

na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

25. apríla 2017 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (91 kB)
 2. Situačná správa Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2016 (ústna) (3 MB)
 3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - zmena čl. 32 ods. 8 a čl. 32 ods. 9 (procesný opatrovník) (1,6 MB)
 4. Návrh na navýšenie rozpočtu na odstránenie nevyužívaných, rozpadávajúcich sa prístreškov na náradie a nevyužívaných kontajnerových stojísk (3 MB)
 5. Návrh na vytvorenie vlastnej skupiny pracovníkov starostlivosti o zeleň (327 kB)
 6. Návrh na zmenu orgánov spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s.r.o. (881 kB)
 7. Návrh na zaradenie Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (91 kB)
 8. Návrh na zaradenie Materskej školy Bullova 2, Bratislava a jej školského stravovacieho zariadenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (85 kB)
 9. Informácia o činnosti útvaru kontroly (203 kB)
 10. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj pozemku, parc. č. 1735/14, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 68 m², pre účely vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže (4,8 MB)
 11. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 852/2, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 160 m², Ing. Jurajovi Švecovi a Ing. Denise Švecovej, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,6 MB)
 12. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11, v k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m², Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 13. Návrh na prenechanie do bezplatného užívania nebytové priestory v KC Fontána na Ožvoldíkovej 12, Miestnemu odboru Matice slovenskej Bratislava-Dúbravka (1 MB)
 14. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Bílikova 34, trieda, vo výmere 65,70 m², Mgr. Dagmar Kačová - Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,8 MB)
 15. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m², nájomcovi Stanislav Šandor - Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,7 MB)
 16. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, kancelárske priestory, vo výmere 30 m², Oľga Ďuricová - Agentúra DOMY, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 17. Návrh na odpustenie dlhu žiadateľovi ŠK Pressburg Powerlifting, o.z. (3,3 MB)
 18. Návrh na odvolanie odborníkov – neposlancov z funkcie členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (83 kB)
 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Výsledky hlasovania

Zápisnica

Uznesenia


 

 

Dátum zverejnenia: 27.02.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00