30. mája 2023
Meniny má Ferdinand

Zasadnutie MZ 25.09.2018

POZVÁNKA

na 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

25. septembra 2018 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

       Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (192 kB)
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zriadení Materskej školy Bullova 2, Bratislava a Výdajne školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bullova 2, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (395 kB)
 3. Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy Bullova 2, 841 01 Bratislava (320 kB)
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2018 (1,8 MB)
 5. Informácia o činnosti útvaru kontroly (342 kB)
 6. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 139 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12,2 m2, nájomcovi KOTEX spol. s.r.o., Segnerova, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (289 kB)
 7. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 2199/101, v celkovej výmere 75 m2, nájomcom Petrovi Ondrejkovi, Ondrejovi Halušťokovi a Lenke Jamriškovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,4 MB)
 8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing. Mikulášovi Stanovi a Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,2 MB)
 9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. Milanovi Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,8 MB)
 10. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3088/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 6 m², Martine Malovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (597 kB)
 11. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú.Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,1 MB)
 12. Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, na ulici Saratovská 2/A v Bratislave, vo výmere 202,3 m² (535 kB)
 13. Rôzne
 14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica


   

   

   

  Dátum zverejnenia: 20.09.2018
  Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00