Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. júla 2024
Meniny má Jakub

Zasadnutie MZ 26.06.2018

POZVÁNKA

na 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

26. júna 2018 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

       Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (194 kB)
 2. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 (296 kB)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka (7,2 MB)
 4. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017 (7 MB)
 5. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017 (2,6 MB)
 6. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2018 (305 kB)
 7. Informácia o činnosti útvaru kontroly (596 kB)
 8. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (361 kB)
 9. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2018 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (251 kB)
 10. Návrh na predaj nehnuteľnosti, súp. č. 3196, postavenej na parc. č. 3058/5, k. ú. Dúbravka, Ľudovítovi Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (12 MB)
 11. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 1833/2, k. ú. Dúbravka, vo výmere 33 m2, Ing. Antonovi Dusíkovi a Ing. Bronislave Dusíkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,2 MB)
 12. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 3058/22, 3058/79 a 3058/80, k. ú. Dúbravka, Róbertovi Kuglerovi a Kláre Kuglerovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,5 MB)
 13. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m2, Natálii Jankovičovej, IČO: 47 533 340, Bujnákova 23, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (237 kB)
 14. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov-triedy č. 5 v objekte na Bilikovej 34, súp. č. 1891, na pozemku, parc. č. 3163, vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová Ateliér Čakanka, IČO: 40 104 095, Pod Násypom 16, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (493 kB)
 15. Návrh na predĺženie stanovených podmienok zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku, parc. č. 2952, na Bazovského 6 v Bratislave, nájomcovi Centrum rodiny n. o. (2,5 MB)
 16. Návrh na zníženie ceny nájmu nebytových priestorov v objekte bývalého kina Odboj, nájomcovi Mestské múzeum v Bratislave (592 kB)
 17. Návrh na nájom pozemku, parc.č.1437/49, vo výmere 492m2,British International School Bratislava, s. r. o., J. V. Dolinského 1, Bratislava, IČO: 35 724 120, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,1 MB)
 18. Návrh na nájom nebytových priestorov-kotolne, strojovne, plynomerne a predsiene kotolne vo výmere 155,43 m2, v budove školy Pekníkova 6, Bratislava, súp. č. 1954, na parcele č. 1421, k. ú. Dúbravka, nájomcovi British International School Bratislava s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 19. Návrh na nájom nebytových priestorov-kotolne, strojovne, plynomerne a predsiene kotolne vo výmere 155,43 m2, v budove školy Pekníkova 6, Bratislava, súp. č. 1954, na parcele č. 1421, k. ú. Dúbravka, nájomcovi British International School Bratislava s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 20. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/13, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 43 m2, spoločnosti EURO-EKO SLOVAKIA, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,4 MB)
 21. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 1839/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m2, na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB)
 22. Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,9 MB)
 23. Informácia o vybavení interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 17. 4. 2018 (183 kB)
 24. Rôzne
 25. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní (1,7 MB)

 

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica


   

   

   

  Dátum zverejnenia: 20.06.2018
  Dátum poslednej aktualizácie: 17.08.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00