3. júna 2023
Meniny má Karolína

Zasadnutie MZ 26.09.2017

POZVÁNKA

na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

26. septembra 2017 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice zo zasadnutia

 1. Informácia o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva (77 kB)
 2. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2017 (484 kB)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zriadení Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity, financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (128 kB)
 4. Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, mestská časť Bratislava-Dúbravka, Zadanie (3 MB)
 5. Informácia o činnosti útvaru kontroly (226 kB)
 6. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m2 , Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7 MB)
 7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2 , Ing. Gabriele Karmanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2 , Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 , nájomcovi Stanislav Šandor-Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 10. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 149, vo výmere 14,9 m2 , Ing. Iveta Hoštáková – KOZMETIKA, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka – garážový box, vo výmere 12 m2 , Mgr. Martinovi Bažíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 12. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 48,5 m2 , SIMI Slovakia s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa(1 MB)
 13. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 9,27 m2 , JUDr. Anna Rumplová, advokátska kancelária, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 14. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 9,27 m2 , Pavol Švec – Eling RK, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 15. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 16. Návrh na prehodnotenie spôsobu započítania nájomného Centru rodiny, n.o., Bazovského 6, Bratislava (2 MB)
 17. Návrh na odvolanie odborníka-neposlanca z funkcie člena Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (76 kB)
 18. Rôzne
 19. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Výsledky hlasovania

Zápisnica

Uznesenia


 

Dátum zverejnenia: 21.09.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00