28. februára 2020
Meniny má Zlatica

Zasadnutie MZ 26.09.2017

POZVÁNKA

na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

26. septembra 2017 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice zo zasadnutia

1.    Informácia o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva(77 kB)

2.    Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2017(484 kB)

3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zriadení

Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy

Fedákova 1, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity, financovanej v rámci

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (128 kB)

4. Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, mestská časť Bratislava-Dúbravka, Zadanie (3MB)

5. Informácia o činnosti útvaru kontroly(226 kB)

6. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11, k. ú. Dúbravka, spolu

vo výmere 50 m2 , Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa(7 MB)

7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2 , Ing.

Gabriele Karmanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa(5 MB)

8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2 , Ing. Kamile

Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa(5 MB)

9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 , ná-

jomcovi Stanislav Šandor – Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa(5 MB)

10. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka,

miestnosť č. 149, vo výmere 14,9 m2 , Ing. Iveta Hoštáková – KOZMETIKA, ako prípad

hodný osobitného zreteľa(1 MB)

11. Návrh na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka – garážový box, vo vý-

mere 12 m2 , Mgr. Martinovi Bažíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa(1 MB)

12. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka,

vo výmere 48,5 m2 , SIMI Slovakia s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa(1 MB)

13. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka,

vo výmere 9,27 m2 , JUDr. Anna Rumplová, advokátska kancelária, ako prípad hodný

osobitného zreteľa(1 MB)

14. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka,

vo výmere 9,27 m2 , Pavol Švec – Eling RK, ako prípad hodný osobitného zreteľa(1 MB)

15. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa(5 MB)

16. Návrh na prehodnotenie spôsobu započítania nájomného Centru rodiny, n.o., Bazovského

6, Bratislava(2 MB)

17. Návrh na odvolanie odborníka-neposlanca z funkcie člena Komisie sociálno-zdravotnej a

bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka(76 kB)

18. Rôzne

19. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Informačný materiál – bytový fond( 87 kB)

Informačný materiál – organizačný poriadok( 1MB)

Informačný materiál –  rekonštrukcia DKD(91 kB)

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Výsledky hlasovania
Výsledky hlasovania 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 26. septembra 2017 (433 kB)

Zápisnica
Zápisnica z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 26. septembra 2017 (447 kB)

Uznesenia
Uznesenia č. 237 – 249 z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 26. septembra 2017 (404 kB)

Videozáznam

Videozáznam z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka, 26.9.2017 

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00