5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie MZ 27.06.2017

POZVÁNKA

na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

27. júna 2017 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

    Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
    Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (86 kB)
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka (186 kB)
 3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2016 (23 MB)
 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2016 (13 MB)
 5. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2017 (93 kB)
 6. Návrh na navýšenie rozpočtu na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a rekonštrukciu Domu kultúry Dúbravka (912 kB)
 7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (258 kB)
 8. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2017 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (94 kB)
 9. Informácia o činnosti útvaru kontroly (298 kB)
 10. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (2,5 MB)
 11. Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou (3 MB)
 12. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 147/A, vo výmere 12,70 m2, Kataríne Gregorčíkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa (3MB)
 13. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť vo vestibule, vo výmere 16,81 m2, Markovi Belanovi ako prípad hodný osobitného zreteľa (3 MB)
 14. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3449/2, k. ú. Dúbravka, vo výmere 282 m2, nájomcovi Vlastníci bytov a spoločných priestorov v dome Pri Kríži 38, 40 ako prípad hodný osobitného zreteľa (7 MB)
 15. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 737/2, k. ú. Dúbravka, Petrovi Blahútovi a Eve Blahútovej ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 16. Návrh uznesenia, ktorým miestne zastupiteľstvo podáva vyjadrenie k žalobe vo veci návrhu na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 374/2014 z 27. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 18.3.2014, ktorým miestne zastupiteľstvo opätovne prerokovalo pozastavené uznesenie 364/2014 v časti A bode 1. 1. a toto uznesenie potvrdilo v znení ako bolo prijaté na rokovaní miestneho zastupiteľstva 18.2.2014, navrhovateľa Okresná prokuratúra Bratislava IV a odporcu mestská časť Bratislava-Dúbravka (5 MB)
 17. Návrh na voľbu odborníkov-neposlancov za členov Komisie športu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (72 kB)
 18. Rôzne
 19. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Výsledky hlasovania

Zápisnica

Uznesenia


 

 

 

Dátum zverejnenia: 23.06.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 27.06.2017

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00