3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie MZ 7.2.2017

POZVÁNKA

na 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

7. februára 2017 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (135 kB)
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o miestnom(poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka (4MB)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (625 kB)
 4. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 737/2, k. ú. Dúbravka, Petrovi Blahútovi a Eve Blahútovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7 MB)
 5. Návrh na nájom časti pozemkov, parc. č. 3401/105,110, k. ú. Dúbravka, Ing. Jánovi Kuľkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 6. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka-garážový box, vo výmere 12 m2, Mgr. Martinovi Bažíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3 MB)
 7. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, skladové priestory, vo výmere 14,3 m², občianskemu združeniu Priatelia Mexika, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3 MB)
 8. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, kancelárske priestory, vo výmere 12,1 m², Lenke Pukáčovej - COBRA, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB)
 9. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, kancelárske (3 MB)
 10. Informácia o vybavení interpelácií poslanca miestneho zastupiteľstva (75 KB)
 11. Informačný materiál – poskytovanie sociálnych služieb (120 kB)
 12. Informačný materiál – poslanecké dni (100 kB) 
 13. Rôzne
 14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

 

 

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica


 

 

Dátum zverejnenia: 27.02.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00