25. septembra 2023
Meniny má Vladislav

Miestny kontrolór

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy:

  • miestneho kontrolóra volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo,
  • voľbu a odvolanie potvrdzuje zastupiteľstvo formou uznesenia,
  • bez schválenia uznesenia sú voľba, alebo odvolanie miestneho kontrolóra neplatné,
  • miestny kontrolór je zamestnancom Mestskej časti Bratislava – Dúbravka,
  • za svoju činnosť zodpovedá miestnemu zastupiteľstvu, ktorému priamo predkladá správy o výsledkoch kontroly. Predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a záverečnému účtu za rozpočtový rok,
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom,
  • vykonáva kontrolnú činnosť ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti,
  • vykonáva kontrolu vybavovania sťažností a petícií, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva a dodržiavania interných predpisov.

 

Kontakty:
Bc. Marián Takács
Telefón: 02/60101180
E-mail: kontrolor@dubravka.sk, marian.takacs@dubravka.sk 

Kôpková Viera 
Telefón: 02/60101160 
E-mail: viera.kopkova@dubravka.sk

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 16.09.2021

Miestny kontrolór:

Zodpovedná osoba: Bc. Marián Takács
Telefón: 02/60101180
E-mail: kontrolor@dubravka.sk, marian.takacs@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00