30. novembra 2022
Meniny má Ondrej

Počas prác na električkovej radiále prišlo k zdržaniu a posunu termínov

Počas prác na električkovej radiále prišlo k zdržaniu a posunu termínov

INFORMÁCIA O REKONŠTRUKCII DÚBRAVSKO-KARLOVESKEJ RADIÁLY

Prebiehajúca rekonštrukcia Dúbravsko-Karloveskej radiály sa deje v dvoch etapách. Prvá etapa, plánovaná do 27. septembra, má byť podľa harmonogramu prác zavŕšená spojazdnením obratiska v Karlovej Vsi a tým pádom aj obnovením električkovej dopravy v úseku Molecova-Borská. Druhá etapa rekonštrukcie, od obratiska električiek v Karlovej Vsi až po zastávku Damborského v Dúbravke má byť ukončená do konca roka.

Pri rekonštrukcii električkovej trate v Karlovej Vsi však došlo k zdržaniu niektorých prác. Viacerí ste si všimli, že stavebné práce na trati istý čas nepokračovali tempom, akým v prvých týždňoch rekonštrukcie začali. Po odkopaní celého koľajového spodku radiály sa našli nové inžinierske siete, ktorých správcovia neboli známi. Táto situácia mala dopad aj na zmenu projektov rekonštrukcie, ktoré podliehajú schvaľovaciemu procesu a tým pádom mala dopad aj na následnosť ostatných vykonávaných činností.

Keďže našim cieľom je ukončiť celú rekonštrukciu radiály od Molecovej po Damborského v tomto roku, po dohode s dodávateľmi stavby sme bolí nútení aktualizovať harmonogram prác. Oproti pôvodnému plánu sa začalo skôr pracovať na úseku od obratiska po Harmincovu, aby stavebné mechanizmy ani pracovníci neboli viazaní zdržaním prác v Karlovej Vsi a aby sme včas identifikovali možné problémy s neznámymi inžinierskymi sieťami, aké sa vyskytli v prvej etape.

Zároveň však musíme posunúť aj termín spojazdnenia obratiska. Maximálne zdržanie prvej etapy bude do konca októbra tohto roku, o presnom dátume spustenia naďalej s dodávateľmi rokujeme a budeme sa o jeho skoršie otvorenie snažiť aj počas samotných stavebných prác. Len vďaka posunutiu ukončenia prác v prvej etape a zároveň aj skoršieho začiatku prác na druhej etape sa nám podarí dodržať stanovený termín realizácie celej rekonštrukcie, do konca roka.

Pokiaľ by neprišlo zo strany zhotoviteľov k dodržaniu dohodnutých termínov, mesto Bratislava je pripravené vyvodiť dôsledky voči nim, konkrétne uplatniť zmluvnú pokutu alebo žiadať náhradu finančných prostriedkov viazaných na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy za každý deň zdržania. V prípade, že omeškanie a nedostatky stavby budú kvalifikované ako závažné porušenie profesijných povinností dodávateľa, mesto Bratislava bude pripravené zvážiť aj aplikáciu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ktoré umožňujú obmedziť účasť členov konzorcia v jeho budúcich súťažiach.

Čo sa doteraz v rámci rekonštrukcie radiály urobilo? Do konca letných prázdnin zhotoviteľ stavby odstránil staré trolejové vedenie, koľajový zvršok aj koľajový spodok, preložil inžinierske siete a spevnil podložie. Rozbehli sa práce na novom koľajovom spodku a na niektorých úsekoch sa už začalo aj s betónovaním novej pevnej jazdnej dráhy a na ďalších prebiehajú armovacie práce a príprava podkladu. Urobené bolo nové odvodnenie električkovej trate a preložili sa napájacie káble pre trakčné vedenie z meniarne Rovnice. Boli zrepasované stĺpy trakčného vedenia, vybudované sú aj základové konštrukcie výťahových šácht a schodísk na zastávke Karlova Ves. Momentálne prebieha diagnostika podchodu Borská. Na úseku obratisko – Harmincova, čo je druhá fáza rekonštrukcie, sa už odťažil starý koľajový zvršok a spodok.

Aktuálne prebieha zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí a začína sa s prácami na novej kanalizácii. Súbežne sa uskutočňuje proces výberu a prípravy všetkých prvkov mestského mobiliára, ktorý bude osadený na zastávkach električiek, ale aj v okolí stavby.

Súčasné dopravné obmedzenia v Karlovej Vsi teda potrvajú dlhšie ako sme plánovali, čo nás vôbec neteší, lebo ide o zníženie komfortu cestujúcich a obyvateľov obidvoch mestských častí. Na druhej strane však náhradná autobusová doprava funguje dostatočne a nezaznamenávame výraznejšie komplikácie ani pri individuálnej automobilovej doprave. Vyvinieme však maximálne úsilie, aby to tak aj pri vyššom nápore cestujúcich v rannej aj popoludňajšej špičke po skončení prázdnin zostalo.
Späť na Dôležité oznamy

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00