20. októbra 2021
Meniny má Vendelín

Dúbravka hľadá hudobné talenty

Dúbravka hľadá hudobné talenty

Dom kultúry Dúbravka v spolupráci s Dúbravskou televíziou a Dúbravskými novinami vyhlásili súťaž - Dúbravka hľadá hudobné talenty. Uskutoční sa počas prázdninových mesiacov, pričom prihlasovanie prebieha do 15. júna. Určená je hudobníkom, skupinám i tanečníkom, podmienkou je „len“ byť dobrý, mať talent a chuť sa prezentovať.

Prihlásiť sa môže sólo hráč na hudobný nástroj (gitara, klavír, flauta, husle, klarinet a podobne ), hudobné skupiny bez určenia žánru, speváci a spevácke zbory, ale aj tanečníci a tanečné zoskupenia. Podmienkou je ovládanie hry na hudobný nástroj, tanca či spevu na dostatočnej úrovni. Podstatná je chuť ukázať svoje umenie. O prvých troch miestach rozhodnú obyvatelia v diváckom hlasovaní na sociálnej sieti. Kvalitu ohodnotí odborná porota.

„Súťažiť sa bude o nahrávanie v štúdiu s profesionálom či šancu vystúpenia na verejnom podujatí v mestskej časti,“ približuje Ľubo Navrátil, vedúci oddelenia kultúry mestskej časti. „Hlavným cieľom je potešiť ľudí kvalitným umením a predstaviť sa verejnosti.“

Krátke ukážky hudobnej produkcie, minútové videá skladby či piesne zbiera mestská časť do 15. júna, posielať ich možno mailom na martina.buranova@dubravka.sk

Ukážky možno priniesť aj na prenosnom nosiči (USB kľúč, SD karta) do Domu kultúry Dúbravka v obálke spolu s menom a mailovou adresou, prípadne číslom telefónu.

Dom kultúry Dúbravka a Dúbravská televízia si vyhradzujú právo nezaradiť do súťaže takých prihlásených, ktorí nesplnia podmienky súťaže, ktorými sú obstojné ovládanie daného umenia a zaslanie požadovanej ukážky.

 

Štatút súťaže -Dúbravka hľadá hudobné talenty 2021

I.    Organizátor súťaže

1.    Organizátorom súťaže je mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00603406 (ďalej len „organizátor“), ktorý organizuje súťaž hudobných talentov v Dúbravke. Víťazi súťaže budú vyhodnotený v zmysle tohto štatútu.

2.    Zabezpečenie a administráciu cien realizuje v plnom rozsahu mestská časť Bratislava-Dúbravka.

3.    Organizátor vyhlasuje verejnú súťaž podľa ust. § 847 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, pričom presné vymedzenie predmetu súťaže a lehoty súťaže, výšku cien, ako aj ostatné podmienky súťaže určuje organizátor v tomto štatúte.

4.    Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky, v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

II.    Trvanie súťaže

1.    Vyhlásenie súťaže sa zverejnení oznámením o súťaži v májových Dúbravských novinách a potrvá od 1. júla 2021 najneskôr do 30. 9. 2021.

III.    Účastníci Súťaže

1.    Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby, ktoré dosiahli 6. rok života. V prípade, keď je spôsobilosť účastníka súťaže k právnym úkonom obmedzená, vyžaduje sa súhlas jeho právneho zástupcu a do veku 15 rokov aj sprevádzanie maloletého počas súťaže a úkonov súvisiacich so súťažou.

IV.    Prihlásenie do súťaže

1.    Súťažiaci sa môžu zaevidovať do súťaže elektronickou formou, a to zaslaním minimálne jednej skladby (ukážky z produkcie – spev, tanec, hra na hudobný nástroj) na adresu: buranova.dkd@gmail.com a uvedením kontaktných údajov v rozsahu: meno a priezvisko súťažiaceho, vek, telefónne číslo a e-mailová adresa.

2.    Termín posielania nahrávok je určený do 15.06.2021 a v prípade potreby môže byť predĺžený. Organizátor následne záujemcovi potvrdí, že zaslanú nahrávku posúdi porota ktorá rozhodne, či záujemcu zaradí do súťaže, alebo nie.

3.    Do súťaže budú zaradené piesne prezentované v akomkoľvek jazyku, žáner hudobníkov, spevákov, tanečníkov nie je obmedzený ani určený. Hudba aj texty piesne, či tanec môžu byť pôvodné, alebo prevzaté.

V.    Autorské a osobnostné práva

1.    Účasťou v súťaži udeľuje účastník súťaže organizátorovi súhlas na použitie autorského diela, ktorý je časovo neobmedzený, a to pre potreby tejto súťaže a propagácie usporiadateľa. Toto právo zahŕňa možnosť zverejňovania, rozmnožovania, zobrazovania a distribúcie za účelom vlastnej reklamy a propagácie. Toto sa deje výlučne v súvislosti so súťažou - vrátane následnej komunikácie, na ktorej sa účastník súťaže podieľal.

2.    Všetky iné komerčné použitia budú vyžadovať písomný súhlas účastníka súťaže.

3.    Účastník súťaže ďalej potvrdzuje, že na skladby, spev, tanec, ktoré poskytol(i) do súťaže sa nevzťahujú práva tretích osôb. Pre nároky tretích strán vyplývajúcich z použitia prihlásenej skladby, nesie zodpovednosť autor skladby (diela).

4.    Účastník súťaže sa zaručuje, že obsah zaslaných skladieb (tanca, piesní, skladieb) nie je v rozpore s platnými zakazujúcimi normami. Príspevky, ktorých predmetom je porušovanie zákona, propagácia násilia, pornografia, rasizmus, či iný nevhodný obsah, alebo ktoré majú za cieľ manipuláciu súťaže, budú organizátorom nezverejnené a vylúčené zo súťaže.

5.    Ceny, ktoré usporiadateľ vypísal v časti „Ceny“, nie je možné vyplatiť v hotovosti a ich výmena je vylúčená. Prenos cien na tretie osoby nie je možný.

6.    Zaslaním skladby (spevu, tanca, hry na nástroj, piesní) a kontaktných údajov súhlasí účastník (účastníci) súťaže s podmienkami účasti (Štatút súťaže)

VI.    Vystúpenia, porota, výhra a určenie výhercov

1.    Do súťažných vystúpení (vystupovanie na verejnosti v Dúbravke o ceny a umiestnenie) postupujú tí, ktorých vyberie porota, ktorú zabezpečí organizátor súťaže.

2.    Každý účastník finále sa predvedie na svojom súťažnom oficiálnom vystúpení. Vystúpenia sa uskutočnia postupne od 1. júla 2021, najneskôr do 31. septembra 2021 na území MČ Dúbravka.

3.    Jedno súťažné oficiálne vystúpenie finalistu (kolektívu) bude trvať maximálne 20 minút.

4.    Termín, čas a miesto vystúpenia si súťažiaci dohodnú s organizátorom súťaže. O súťažných vystúpeniach v exteriéroch a interiéroch Dúbravky, sa verejnosť dozvie vopred, prostredníctvom FCB, webu, či Dúbravskej televízie.

5.    Počas vystúpení súťažiacich môže o svojom favoritovi hlasovať verejnosť prostredníctvom určenej sociálnej siete zverejnenej v médiách MČ Dúbravka. Najvyšší počet lajknutí (hlasov) na FCB MČ Bratislava–Dúbravka, rozhodne o umiestnení. Začiatok hlasovania je určený zverejnením vystúpenia prvého súťažiaceho na FCB MČ Bratislava–Dúbravka a koniec hlasovania je stanovený do 7 dní po zverejnení posledného oficiálneho vystúpenia súťažiaceho (presný dátum a čas ukončenia možnosti hlasovania oznámi verejnosti organizátor).

6.    Odborná porota môže udeliť Cenu poroty za najkvalitnejší a najkompaktnejší výkon. Pôjde o možnosť nahrania vlastnej skladby v súkromnom profesionálnom štúdiu + videoklip z takého nahrávania vyhotovený Dúbravskou televíziou.

7.    Výsledky súťaže zverejní organizátor po odprezentovaní všetkých súťažiacich, ukončení hlasovania, zrátaní relevantných hlasov a udelení Ceny poroty.

8.    Organizátor súťaže si vyhradzuje právo odovzdať ceny spôsobom, akým to uzná za vhodné.

9.    Porota bude pracovať v zložení: Zuzana Horváthová (riaditeľka ZUŠ E. Suchoňa), Igor Bázlik, hudobný skladateľ, Maroš Repík, hudobník/člen komisie kultúry, Igor Papán, hudobník, Ľubomír Navrátil, vedúci odd. kultúry.

VII. Termín konania súťaže

1.    Súťažné kolá sa uskutočnia v dňoch 1. 7. 2021 v určených častiach Dúbravky a najneskôr do 31. septembra v určených lokalitách MČ Bratislava - Dúbravka.

2.    Ak si výherca neuplatní, alebo neprevezme vecnú cenu do 14 dní od vyhlásenia ocenených, prepadá jeho nárok na cenu a usporiadateľ súťaže môže určiť náhradného súťažiaceho na toto uplatnenie. Na uplatnení „nehmotných“ cien sa súťažiaci dohodne s organizátorom súťaže.

3.    Týmto organizátor ustanovuje cenu na základe diváckeho hlasovania na sociálnej sieti:

Cenou pre prvých troch umiestnených, na základe diváckeho hlasovania, je minimálne jedno vystúpenie na verejnom kultúrnom podujatí organizovanom MČ Bratislava – Dúbravka, za primeraný obvyklý honorár a zverejnenie záznamu z vystúpenia v Dúbravskej televízii a na sociálnych sieťach MČ Bratislava-Dúbravka. Honorár určí organizátor.

1.    V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

2.    Prípadné otázky k súťaži posielajte na: tlacove@dubravka.sk

VIII.    Ochrana osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00603406,

tlacove@dubravka.sk .

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie účasti v súťaži na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas zaslaním prihlášky do súťaže, ktorá má status súhlasu.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov osôb

Osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, výhra.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané Priamo od dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: tlacove@dubravka.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

IX.    Záverečné ustanovenia

1.    Zaslaním skladby (spevu, skladby, hry na hud. nástroj, tanca, nahrávky z vystúpenia) a prihlášky súhlasí účastník súťaže s podmienkami súťaže.

2.    Ak je ustanovenie týchto podmienok účasti úplne alebo čiastočne neúčinné, platnosť týchto podmienok účasti nebude ovplyvnená. Namiesto neúčinného ustanovenia sa uplatňuje právne prípustné ustanovenie, ktoré najviac približuje význam a účel vyjadrený v neplatnom ustanovení. To isté platí aj v prípade existencie medzery v týchto podmienkach účasti.

3.    Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

4.    Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmto štatútom súťaže.

5.    Organizátor môže odvolať súťaž len zo závažných dôvodov, o odvolaní súťaže bude verejnosť informovaná rovnakými prostriedkami akými bola vyhlásená.
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 06.05.2021Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00