27. novembra 2021
Meniny má Milan

Verejné prerokovanie - Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami

Verejné prerokovanie - Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami

Od 15. februára do 30. apríla prebieha verejné prerokovanie návrhu riešenia územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka“.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka obstaráva urbanistickú štúdiu v súlade s § 2a stavebného zákona, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Ing. Eleny Borkovej, vedenej v registri odborne spôsobilých osôb MDaV SR pod reg. č. 235.

Spracovateľom urbanistickej štúdie je JELA, s.r.o., Brnianska 25, 811 02 Bratislava a autorom je Ing. arch. Jela Plencnerová, autorizovaný architekt SKA, reg.č. 1052 AA, spolu s riešiteľským kolektívom.

 

Urbanistická štúdia rieši územie vymedzené nasledovne:

- zo severu je hranicou ulica Pod záhradami

- z východu je hranicou ul. M. Schneidera-Trnavského

- z juhu hranicu tvorí existujúca viacpodlažná bytová zástavba

- z juhozápadu hranicu tvorí ulica Talichova a Koprivnická

- zo severozápadu hranicu tvorí existujúca bytová zástavba

 

Podľa platného Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov je riešené územie súčasťou nasledovných funkčných plôch:

- viacpodlažná bytová zástavba, kód 101, stabilizované územie

- občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód 201, rozvojové územie

- zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti, kód 501, rozvojové územie

 

Účelom obstarania a spracovania urbanistickej štúdie je overenie novonavrhnutej urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využitia záujmového územia pre funkciu parky a sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110, rozvojové územie, ktorá, v prípade kladných výsledkov verejného prerokovania, bude podkladom pre spracovanie návrhu zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov.

 Kompletná dokumentácia návrhu riešenia UŠ v tlačenej forme je prístupná na nahliadnutie na Miestnom úrade Bratislava-Dúbravka, Oddelenie územného rozvoja, Pri kríži 14, 844 02 Bratislava, v pracovných dňoch v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Vzhľadom na súčasnú situáciu s ochorením COVID-19 a dodržiavanie protiepidemiologických opatrení odporúčame sa informovať o možnosti nahliadnutia do dokumentácie vopred telefonicky na oddelení územného rozvoja, telefón 02/60101140 Ing. arch. Gašparovič alebo 02/60101162 Ing. arch. Beláček.

 Kompletná dokumentácia návrhu riešenia UŠ, v elektronickej podobe je prístupná na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava-Dúbravka https://www.dubravka.sk.

Dovoľujeme si Vás požiadať o uplatnenie Vášho stanoviska k predkladanému návrhu riešenia Urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka v lehote do 30.4.2021 písomnou formou na adrese: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava–Dúbravka, Oddelenie územného rozvoja, Pri kríži 14, 844 02 Bratislava alebo emailovou poštou na adresu uzemny.rozvoj@dubravka.sk.

Ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte pripomienky k návrhu riešenia urbanistickej štúdie.

Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k návrhu riešenia predmetnej urbanistickej štúdie.
Dátum zverejnenia: 15.02.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 15.02.2021Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00