27. novembra 2021
Meniny má Milan

Zápisy prváčikov prvýkrát online

Zápisy prváčikov prvýkrát online

V súvislosti so šírením nového koronavírusu mení mestská časť Bratislava-Dúbravka aj zápisy do základných škôl, ktorých je zriaďovateľom. Prebiehať budú elektronicky. Povinné sú pre všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov a aj pre tie, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.

Zápisy do všetkých základných škôl budú prebiehať elektronicky od 15. do 30. apríla 2020. Zákonný zástupca na webovej stránke vybranej základnej školy alebo na stránke mestskej časti nájde prihlášku, ktorá bude pre každú školu rovnaká, a vyplní ju v online systéme.

Školy budú prijímať vytlačenú a vyplnenú prihlášku aj poštou, pričom bude dôležitý dátum pečiatky na obálke (najneskôr do 30. apríla) a 28. apríla od 9.00 – 12.00 aj osobne na vrátnici zvolenej školy. Tieto možnosti ale zriaďovateľ odporúča používať len vo výnimočných prípadoch.

Dúbravka má štyri základné školy, ktoré zriaďuje mestská časť a štyri, ktoré patria iným zriaďovateľom – špeciálna, dve súkromné a britská. Miestne zastupiteľstvo určilo v roku 2004 školské obvody jednotlivých škôl, upravovalo ich v roku 2015. Podľa ulíc a trvalého bydliska tak patria obyvatelia k jednotlivým školským obvodom - školám. Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek základnú školu. Školy však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov.

O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy a musí tak urobiť najneskôr do 15. júna. Zapísať sa musí aj dieťa, ktoré bude navštevovať školu v zahraničí, a to v škole podľa trvalého bydliska. Zápis je totiž povinný, porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok a zákonný zástupca môže dostať pokutu. Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne znevýhodnené.

 

Školské obvody platné pre základné školy v Dúbravke.

1. obvod – Zš Pri kríži Brižitská, Cabanova, Čiernohorská, Fedákova, Gallayova, Homolova, Jadranská, Kajerka, Karola Adlera, Kristy Bendovej, Martina Granca, Novodvorská, Ožvoldíkova, Pekníkova, Pod záhradami, Popovova, Pri kríži, Repašského, Štepná, Tranovského, Žatevná

2. obvod – Zš Nejedlého Agátová, Dražická, Dúbravčická, Drobného, Kpt. Rašu, Lysákova, Na vrátkach, Nejedlého, Pri hrubej lúke, Saratovská, Sekurisova, Trhová, Ušiakova

3. obvod – Zš SokolÍkova Bezekova, Bujnákova, Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, K horánskej studni, Klimkovičova, Koprivnická, Kudlákova, Oskorušová, Pántikova, Plachého, Považanova, Sokolíkova, Strmé sady, Strmý bok, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánová, Vendelínska, Záhradkárska

4. obvod – Zš Beňovského Bagarova, Batkova, Bazovského, Beňovského, Bilíkova, Bošániho, Bullova, Červeňákova, Damborského, Hanulova, Harmincova, Húščavova, Janka Alexyho, Landauova, Lipského, Ľuda Zúbka, M. Sch. Trnavského, Nemčíkova, Polianky, Pri štadióne, Violy Valachovej

 

-Rozhodnutie ministerstva školstva – klik 

 



Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00