8. decembra 2023
Meniny má Marína

Vyhlásenie o prístupnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla www.dubravka.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.dubravka.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • Pri nastavení zobrazovania na rozlíšenie 1024 x 768 (200 %) dochádza k prekrytiu jednotlivých grafov, pričom koláčový graf prekrýva nadpis "Čerpanie položiek rozpočtu"; jedná sa o externý obsah vložený do iframe [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
  • Obsah webovej stránky je zložený z textu vo forme obrázku. Používateľ využívajúci asistenčnú technológiu sa nedozvie informácie obsiahnuté v danom obrázku, keďže samotný alternatívny text je rovnaký ako nadpis stránky. Informácie musia byť poskytnuté v textovej podobe. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Ak sa nastaví výška riadku na 1,5 násobku veľkosti písma; rozostup medzi odsekmi na dvojnásobok veľkosti písma; rozostup písmen na 0,12 násobku veľkosti písma a rozostup slov na 0,16 násobku veľkosti písma, tak dochádza k prekrytiu textov v grafe. - jedná sa o externý obsah vložený do iframe [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
  • Pri zameraní grafu kurzorom sa zobrazí dodatočná informácia, ktorá prekrýva okolité informácie. Táto informácia sa nedá skryť pomocou "esc". - jedná sa o externý obsah vložený do iframe [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
  • Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Ak používateľ zadá do formulára e-mailová adresu v nesprávnom tvare, tak sa zistí chyba, ale neposkytnú sa návrhy na opravu danej chyby.  [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 13.10.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla www.dubravka.sk s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 26.10.2021

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@dubravka.sk
Správcom webového sídla je Mestská časť Bratislava-Dúbravka a jeho prevádzkovateľom je AlejTech, spol. s r.o.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pani Ing. Anna Kupková, samostatný odborný referent útvaru informatiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk


Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 26.10.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava