Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. júla 2024
Meniny má Jakub

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Revitalizácia zelene pri ubytovni Fortuna – 1. a 2. etapa - U 16192/2482/2023 U 18 MF

 VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mestská časť Bratisiava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydala dňa 22.8.2023 rozhodnutie pod č. SU 16192/2482/2023 U 18 MF, ktorým bola umiestnená stavba s názvom „Revitalizácia zelene pri ubytovni Fortuna - 1. a 2. etapa“ MČ Bratisiava-Dúbravka a ktorej navrhovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava.

V priebehu tohto územného konania stavebný úrad zistil, že pobyt účastníčky konania Ing. Bezchlebová Miroslava, Dvořákova 30, 350 02 Cheb, ČR nie je známy, preto uvedené rozhodnutie sa jej doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku.

podľa § 26 správneho poriadku

ods. 1 Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

ods. 2 Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný den tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Príloha: SU 16192/2482/2023 U 18 MF zo dňa 22.8.2023
Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli Mestskej časti Bratisiava-Dúbravka.
Rozhodnutie č. SU 16192/2482/2023 U 18 MF zo dňa 22.8.2023 musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratisiava-Dúbravka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


ROZHODNUTIE
Stavba: „Revitalizácia zelene pri ubytovni Fortuna – 1. a 2. etapa“

Dátum vyvesenia: 18.09.2023
Dátum zvesenia: 04.10.2023
Dátum zverejnenia: 18.09.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 14.09.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00