5. decembra 2023
Meniny má Oto

Oznámenie o právoplatnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 25.02.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-1025/43/2016 zo dňa 28.1.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 7 ks drevín na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p. č. 2285/3 v k.ú. Bratislava – Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR – Bratislava, sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00