1. decembra 2022
Meniny má Edmund

Úradná tabuľa - Životné prostredie

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 7. 4. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 07.04.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/5293/2668/2016/Kn zo dňa 30.03.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks orecha kráľovského na základe...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 7. 4. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 07.04.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/5297/2884/2016/Kn zo dňa 01.04.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks drevín - smrek obyčajný /Picea...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 29. 3. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení  neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 22.03.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/3386/2239/2016 zo dňa 26.02.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks borovice hladkej na základe...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 29. 3. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 22.03.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/3611/2238/2016 zo dňa 29.02.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks lipy malolistej na základe žiadosti...

Verejná vyhláška

  Dátum zverejnenia: 24. 3. 2016
 Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava: Verejná vyhláška - k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok LESY SR Bratislava na obdobie rokov 2016-2025.

Oznámenie o začatí správneho konania č. ŽP/5069/3234/2016/Kn

  Dátum zverejnenia: 23. 3. 2016
  Oznámenie o začatí správneho konania č. ŽP/5069/3234/2016/Kn                      Začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov,  rastúcich na pozemku parc. č. 1949/1 v  k.ú. Bratislava – Dúbravka, vo vlastníctve žiadateľa – Pavla...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 7. 3. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 16.02.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-875/112/2016 zo dňa 21.01.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks borovica čierna (Pinus nigra) na...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 7. 3. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 25.02.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-1025/43/2016 zo dňa 28.1.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 7 ks drevín na základe žiadosti Hlavného...

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia č.j. ŽP- 19337/7662/2015

  Dátum zverejnenia: 22. 2. 2016
Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že dňa 5.1.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-19337/7662/2015 zo dňa 10.12.2015 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks vŕby (Salix Matsudana) na základe žiadosti...

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia č.j. ŽP-310/144/2016

  Dátum zverejnenia: 19. 2. 2016
Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že dňa 5.2.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP- 310/144/2016 zo dňa 12.1.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov (Picea abies) na základe žiadosti...
10

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00