29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Oznámenie o právoplatnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 1.2.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/62/2000/2016 zo dňa 5.1.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 6 ks drevín na základe žiadosti spoločnosti Ortoklinik s.r.o., Drevená 10, 811 06 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p. č. 982/1 v k.ú. Bratislava – Dúbravka, ul. Pod Záhradami č. 37. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00