25. októbra 2021
Meniny má Aurel

Oznámenie o právoplatnosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.05.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/6754/2982/2016/Kn zo dňa 25.04.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 12 ks ovocných drevín na základe žiadosti Mestskej časti Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Stromy rastú na pozemkoch p. č. 3192 a 3194/2 v k.ú. Bratislava – Petržalka, v areáli ZŠ Tupolevova 20. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00